راهبردهای پیشرو در پساچهل سالگی انقلاب اسلامی (تبیین بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (مسایل سیاسی ایران)

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی، دانشگاه شاهد، تهران

2 عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی، دانشگاه شاهد، تهران،

چکیده

تحقق نسبی اهداف انقلاب اسلامی نیازمندِ شناخت وضعیت موجود و برنامه‌ریزی برای رسیدن به وضعیت مطلوب می‌باشد. بیانیه گام دوم که توسط رهبر انقلاب صادر شد بیانگر وضعیت انقلاب اسلامی در آستانه چهل سالگی بوده و در واقع طرحی برای گذر از وضع موجود به وضع مطلوب و آرمانی است. نظر به اهمیت این مسئله، این مقاله با روش کیفی از نوع تحلیل اسنادی با کاربست رویکرد تحلیل سیستمی سوات (SOWT)درصدد پاسخگویی به این سوال است: «راهبردهای پیشروی جامعه ایران در آستانه چهل سالگی انقلاب اسلامی بر اساس بیانیه گام دوم چیست؟».
براساس بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی می‌توان چهار استراتژی در دوران پساچهل سالگی انقلاب اسلامی طراحی کرد: 1.راهبرد «پیشتازی» انقلاب اسلامی ناظر بر قوت‌های داخلی و فرصت‌های بیرونی: 2.راهبرد «صیانتی» انقلاب اسلامی ناظر بر قوت‌های داخلی و تهدیدهای بیرونی 3.راهبرد «رقابتی» انقلاب اسلامی ناظر بر فرصت‌های بیرونی و ضعف‌های داخلی 4.راهبرد «مقاومتی» انقلاب اسلامی ناظر بر ضعف‌های داخلی و تهدیدهای بیرونی. نظر به توفیقات انقلاب اسلامی در امر «قوت‌ها» و «فرصت‌های» حداکثری پیشرو در مقایسه با ضعف‌ها و تهدیدها، اهتمام دولتمردان باید بسیج منابع، امکانات و ظرفیت‌ها به منظور برنامه‌ریزی در راستای عملیاتی کردن راهبردهای مذکور با محوریت راهبرد «پیشتازی» در محیط منطقه‌ای و نظام بین الملل باشد. این راهبرد به صورت خاص در امر حکمرانی بر حاکم کردن سیاست‌های درون‌گرا (ناظر بر توانمندی‌ها، ظرفیت‌های مادی و معنوی داخلی، و نفوذ منطقه‌ای) بجای سیاست‌های برون‌گرا (ناظر بر حمایت‌های بیگانگان) بر دستگاه حکمرانی و افکار عمومی جامعه با در پیش گرفتن طراحی و نهادینه کردن سبک زندگی اسلامی تاکید دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Leading Strategies in the Aftermath fortieth of the Islamic Revolution (Explaining the Second Step of the Islamic Revolution Statement)

نویسندگان [English]

 • Mahdi Naderi 1
 • Shohre Perani 2

1 Faculty member of Shahed University

2 Faculty member of Shahed University

چکیده [English]

Leading Strategies in the Aftermath fortieth of the Islamic Revolution
(Explaining the Second Step of the Islamic Revolution Statement)
The relative realization of the objectives of the Islamic Revolution requires the identification of the
present situation and planning to achieve the desired status. The second step of the Islamic Revolution statement is in fact a plan for moving from the present to the desired state. Considering the importance of this issue, this paper, using the SOWT methodology, attempts to answer this question: "What are the strategies of the Iranian society on the eve of the 40th anniversary of the Islamic Revolution based on the statement of the second step?"
Based on the statement of the second step of the Islamic Revolution, four strategies can be devised during the period of the Islamic Revolution: 1. the "Aggressive" Strategy of the Islamic Revolution, with regard to internal strengths and external opportunities. 2. The "Conservative" policy of the Islamic Revolution on the Internal Strengths and External Threats. 3. The "competitive" strategy of the Islamic Revolution regarding external opportunities and internal weaknesses. 4. "Defensive " strategy of the Islamic Revolution considering internal weaknesses and external threats. Given the success of the Islamic Revolution in the "strengths" and "promising" opportunities, compared to weaknesses and threats, the efforts of statesmen must mobilize resources, facilities and capacities in order to plan their operations in line with the " Aggressive " strategy in the regional environment. And the international system.
Key words: Statement of the second step, Islamic Revolution, Islamic Civilization, SOWT
Key words: Statement of the second step, Islamic Revolution, Islamic Civilization, SOWT
Key words: Statement of the second step, Islamic Revolution, Islamic Civilization, SOWT
Key words: Statement of the second step, Islamic Revolution, Islamic Civilization, SOWT
Key words: Statement of the second step, Islamic Revolution, Islamic Civilization, SOWT

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ali Khamenei
 • Islamic revolution
 • Islamic Civilization
 • Statement of the second step
 • rationality
 • SOWT
مجموعه بیانات مقام معظم رهبری به آدرس: http://farsi.khamenei.ir
اخوان، محمدجواد (1389). «انقلاب در گام دوم»، ماهنامه برهان اندیشه و گفتمان انقلاب اسلامی. 4(21)، 38-30.
بلوچیان، امیرحسین (1398). «تبیین ویژگی‌های اصیل یک دولت انقلابی کارآمد از دیدگاه بیانیه گام دوم انقلاب». (پایان‌نامه کارشناسی ارشد منتشر نشده)، دانشگاه آزاد اسلامی، شهررضا، ایران.
بهروزی رک، غلامرضا و قربانی، فاطمه (1393). «فرصت‌ها و چالش‌های جهانی شدن بر هویت نسل سوم انقلاب اسلامی و راه‌کارهای مقابله با آن براساس روش تحلیل SWOT»، سیاست اسلامی. 2(6): 86-61.
پورغلامی، محمد (1393). «هراس غرب از عمق استراتژیک ایران»، به آدرس: 28/7/1393.farsi.khamenei.ir/others-note?id=27938
دهقانی فیروزآبادی، جلال و دادفر، فیروزه (1388). «الگوی صدور انقلاب در سیاست خارجی دولت نهم »، دانش سیاسی. 5(10)، 150-123.
دهقانی فیروزآبادی، سیدجلال و زوارزاده، غلامعلی (1394). «سیاست خارجی ایران در آمریکای لاتین با تأکید بر کشورهای آلبا و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران»، آفاق امنیت. 8(27)، 180-155.
سمیعی‌نسب، مصطفی (1393). «دیپلماسی اقتصادی: راهبرد مقابه با تحریم‌های اقتصادی در منظومه اقتصاد مقاومتی»، آفاق امنیت. 7(25)، 147-115.
غمامی، سیدمحمدمهدی (1397). «نسبت سنجی الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت و بیانیه گام دوم انقلاب»، کیهان فرهنگی. 35(۳۸۶)، 68.
فضائلی، مهدی (1397). «چرا بیانیه گام دوم انقلاب مهم است؟»، نامه شورا. 9(127)، 37.
قهرمان، میثم و کشاورز، هادی (1395). «تحلیل محتوای کیفی الگوی نظام سیاسی در کتاب ولایت فقیه امام خمینی»، دو فصلنامه علمی دانش سیاسی. 12(2)، 162-139.
مهدوی، اصغرآقا و نادری باب اناری، مهدی (1390). «کاربرد قدرت نرم از ناحیه استکبار؛ رویکردی قرآنی»، دو فصلنامه علمی دانش سیاسی. 7(14)، 204-167.
مؤمنی‌ راد، اکبر (1392). «تحلیل محتوای کیفی در آیین پژوهش: ماهیت، مراحل و اعتبار نتایج»، فصلنامه اندازه‌گیری تربیتی. 4(14)، 222-187.
نوری اصل، احد (1398). «استقلال و عزت ملی؛ پایه‌های سیاست خارجی ایران (تحلیلی بر بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی)»، ماهنامه صف. 39(458)، 13-12.
ولی‌زاده، اکبر (1390). «رهیافت‌ها و نظریه‌های کارایی تحریم‌ها در اقتصاد سیاسی بین‌المللی»، فصلنامه سیاست. 41(1)، 365-349.
 
Kangas, J.; Kurtila, M.; Kajanus, M. and Kangas, A. (2003). "Evaluating the management strategies of a forestland estate-the S-O-S approach", Journal of Environmental Management. 69(4), 349–358.
SWOT Analysis; Raising Capacity of Your Organization .Huamin Research Center, School of Social Work, Rutgers University China Philanthropy Research Institute, Beijing Normal University Huamin Philanthropy Brochure Series-2 September 2012.
دوره 16، شماره 1 - شماره پیاپی 31
تالیف مقاله
بهار و تابستان 1399
صفحه 305-328
 • تاریخ دریافت: 18 آبان 1398
 • تاریخ بازنگری: 10 دی 1398
 • تاریخ پذیرش: 10 دی 1398