بررسی علل رفتار خشونت‌آمیز نیروهای اسلامی در پاکستان با تأکید بر طالبانیسم

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (مطالعات منطقه‌ای)

نویسنده

عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

چکیده

بررسی علل رفتار خشونت‌آمیز نیروهای اسلامی در پاکستان


با تأکید بر طالبانیسم


دکتر حسین مسعودنیا تاریخ دریافت: 22/07/1387


صفی‌الهن شاه‌قلعه تاریخ پذیرش: 30/10/1387


چکیده


یکی از ویژگی‌های بارز جهان اسلام از آغاز دهۀ 1350ش به بعد رویکرد مجدد برخی از گروه‌ها به اسلام و شکل‌گیری جنبش‌هایی بوده است که توسط پژوهشگران غربی به آن‌ها عنوان بنیادگرایی داده شده است. رفتار سیاسی گروه‌های اسلام‌گرا در منطقۀ خاورمیانه از رفتار خشونت‌آمیز تا مسالمت‌آمیز در نوسان بوده است.


پاکستان نیز از جمله کشورهایی است که جایگاه مهمی در موضوع اسلام سیاسی دارد. اهمیت این کشور در این موضوع از یک طرف، به دلیل نقش اسلام و گروه‌های اسلام‌گرا در تحولات سیاسی پاکستان و از سوی دیگر، به دلیل فراهم ساختن بستر مناسب برای شکل‌گیری و رشد تفکرات بنیادگرایی از نوع طالبانیسم در این کشور و صدور آن به کشورهای همسایه است. به نظر می‌رسد محیط اجتماعی پاکستان، نقش اسلام در تحولات سیاسی این کشور، فعالیت طرفداران مکتب دیوبندی، وجود مدارس مذهبی و نقش قدرت‌های خارجی به‌ویژه عربستان از عمده‌ترین دلایل رشد اسلام سیاسی رادیکال در پاکستان است.


لذا به نظر می‌رسد محور اصلی این پژوهش، تبیین دو نکته باشد: اول، علل رشد اسلام‌خواهی در پاکستان و دوم، دلایل رویکرد برخی از گروه‌های اسلام‌گرا به رفتار خشونت‌آمیز.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Examination of Causes of Violent Behavior of Islamic Forces in Pakistan (Case Study of Taliban)

نویسنده [English]

  • Hosein Masoudnia

Faculty member of Isfahan University

چکیده [English]

Examination of Causes of Violent Behavior of Islamic Forces


in Pakistan (Case Study of Taliban)


Dr. Hossein Masoodnia


Safi- olah ShahGhale


One of the basic features of Islamic world at the beginning of 1970 onwards is the turning of certain groups to Islamic roots and formation of Islamic movements, called Islamic fundamentalism by western scholars. Political behavior of Islamic groups in the Middle East has been varying from violent to peaceful manner.


Pakistan is a country holding very important position in Political Islam debate. Significance of this position is due to the role of Islam and Islamist groups in the political developments in Pakistan on the one hand and to the provision of suitable context for the growth of Taliban form of fundamentalism thought in this country and exporting it to its neighbors on the other hand. It seems that the social environment of Pakistan, role of Islam in the political developments of this country, pro Deobandi activists, role of religious schools and that of foreign powers like Saudi Arabia are very important in the formation of radical political Islam in Pakistan. This survey lies on two important points: the growth of Islamicism in Pakistan and the cause of certain Islamist groups approach to violent behavior.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pakistan
  • talibanism
  • religious schools
  • Deobandism sect
  • violent behavior
دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 9
پاییز و زمستان 1388
صفحه 193-218
  • تاریخ دریافت: 22 مهر 1387
  • تاریخ بازنگری: 31 اردیبهشت 1390
  • تاریخ پذیرش: 30 دی 1387