پست‌ماتریالیسم و تحول دانش سیاسی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (علوم سیاسی از منظر ایرانی)

نویسنده

عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

پست‌ماتریالیسم و تحول دانش سیاسی


دکتر حسین سلیمی تاریخ دریافت: 25/06/1387


تاریخ پذیرش: 21/08/1387


چکیده


در عرصۀ علوم اجتماعی، مطالعات علمی به‌گونه‌ای با نوعی مادی‌گرایی پنهان هم‌معنا تلقی شده است و چنین می‌انگارند که بررسی‌های علمی با نوعی ماتریالیسم همراه است. در حالی ظهور و گسترش مکتب فکری پست‌ماتریالیسم یا فرامادی‌گرایی نشان می‌دهد که چنین نیست. در این مقاله، تلاش خواهد شد که بنیادهای فکری و علمی فرامادی‌گری به‌ویژه با تأکید بر یافته‌های علمی رونالد اینگلهارت توضیح داده شود و تأثیر این نگرش بر فهم مقولۀ سیاست و نیز فرایند جهانی‌ شدن، و چگونگی تغییر در محیط و مبانی ارزش‌های حاکم در جوامع فراصنعتی که موجب دگرگونی در بنیاد سیاست و مطالبات سیاسی و نیز رابطۀ میان دولت و شهروند شده، و یا چگونگی نگرش‌ها و گرایش‌های متفاوتی را قبال روند جهانی ‌شدن متجلی ساخته است، بررسی گردد. در این مقاله ضمن توضیح این تحول و دیدگاه‌های مختلف در این زمینه‌ها تأثیر اساسی پست‌ماتریالیسم بر دانش سیاسی بررسی خواهد شد. به‌دلیل نظری بودن این مقاله، از روش‌های کمی در آن استفاده نشده است. اما تلاش شده رابطۀ میان دو متغیر اصلی، یعنی ظهور پست‌ماتریالیسم و شقوق مختلف دانش سیاسی بررسی گردد. درنهایت نیز برخی از گرایش‌ها و ترجیحات مسئله‌ای در جامعۀ ایران و آموزش دانشگاهی دانش سیاسی در ایران مطالعه خواهد شد

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Post – Materialism and Political Science Development

نویسنده [English]

  • Hossein Salimi

Faculty member of Allameh Tabatabaei University

چکیده [English]

Post – Materialism and Political Science Development


Dr. Hossein Salimi


In social science area, some think that scientific studies require and content a hidden materialism. They believe a sort of interconnection and synchronization between materialism and scientific studies, however emerging and expansion of post-materialism school reveals that it is not right. In the article it will be endeavored that theoretical foundations of post-materialism, particularly Ronald Inglehart's finding to be explained. Furthermore, I shall try to survey the impact of this school on understanding politics as well as globalization process. The point is how the change in social atmosphere and value system of post-industrial societies have provided some causes in a change in foundation of politics, political needs, the relationship between states and citizens. In the article I will try to explain various views as well as changing theories of post-materialism and its impact on political science in theoretical realm. It is for this reason that we cannot use empirical or quantitative methods, but we shall explain the two main variables, namely emerging post- materialism and changing political knowledge. Of course, in the last part of the article I will explore some of normative inclinations as well as religious trends in Iranian society and endeavor to survey and criticize some of materialistic veins in academic political science in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • post-materialism
  • Inglehart
  • political knowledge
دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 8
پاییز و زمستان 1387
صفحه 63-92
  • تاریخ دریافت: 25 شهریور 1387
  • تاریخ بازنگری: 01 خرداد 1390
  • تاریخ پذیرش: 21 آذر 1387