چالش‌های سیاسی جهان اسلام و آیندۀ ایران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (مسایل سیاسی ایران)

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)

چکیده

چالش‌های سیاسی جهان اسلام و آیندۀ ایران


دکتر محمدرحیم عیوضی تاریخ دریافت: 01/08/1387


تاریخ پذیرش: 27/11/1387


چکیده


با توجه به ماهیت انقلاب اسلامی ضروری است اهداف، آرمان‌ها و دستاورد‌های خود را در آینده جستجو کند؛ زیرا پیشرفت و توسعه و نیل به اهداف و آرمان‌های آن متأثر از توسعه و معرفت بیشتر نسبت به آینده ‌است. آیند‌ه‌ای که باید با پژوهش و مطالعۀ عمیق، جستجوی هدایت‌شده با مدیریتی کارامد و راهبرد مدون در آن وارد شد. تحقق چنین هدفی مستلزم انطباق بر قواعد و روش‌های علمی است که منجر به کسب دانشی قابل اعتنا و اطمینان‌بخش گردد. معرفتی همراه با صراحت، نظم و کنترل علمی، تضمینی بر آیند‌ه‌ای نویدبخش و حمایتی بر حضور قدرتمند جمهوری اسلامی در تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی در مواجهۀ هوشمندانه با چالش‌های سیاسی آینده. ازسویی، سند چشم‌انداز در افق آیندۀ جمهوری اسلامی ترسیم‌کنندۀ آیند‌ه‌ای الهام‌بخش، فعال و مؤثر در جهان اسلام، تحکیم الگوی مردم‌سالاری دینی، توسعۀ کارامد، جامعۀ اخلاقی، نوگرایی و پویایی فکری و اجتماعی، تأثیرگذار بر همگرایی اسلامی و منطقه‌ای آیندۀ ایران اسلامی 1404ش. است. موانع پیش‌روی جمهوری اسلامی و ایجاد فضای نامطلوب که با دخالت استعمار و قدرت‌های سلطه‌گر در جهان اسلام شکل ‌می‌گیرد، چالش‌های پیش‌روی جمهوری اسلامی را در سه دهۀ گذشته تشدید کرده است. زمینه‌ها منجر به تهدیدات داخلی و منطقه‌ای شده است. لذا در مطالعۀ آیندۀ جمهوری اسلامی، پیش‌بینی وضعیت‌های متحمل منتج به چالش‌های سیاسی‌ در جهان اسلام و شناسایی عمده‌ترین چالش‌های پیش‌روی جمهوری اسلامی نخستین‌گام در ترسیم آیند‌ه‌ای مطلوب است تا بر اساس تدوین راهبردهای کارآمد و مدیریت مؤثر، چالش‌ها به فرصت تبدیل شود

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Political Challenges of the Islamic World and the Future of Iran

نویسنده [English]

  • Mohammad Rahim Eyvasi

Faculty member of Imam Khomeini University

چکیده [English]

Political Challenges of the Islamic World and the Future of Iran


Dr. Mohammad Rahim Eyvazi


Recognizing the objectives and future achievements is indispensable for the Islamic Revolution inasmuch as any kind of development and attainment of goals is affected by a more intensive awarensess of the future; a future to which we should proceed through deep studies and effective management and formulated strategy. This requires compatibility with scientific methods so that it could lead to a reassuring stance. The knowledge gained in this regard needs to be accompanied by straightforwardness, order, and scientific supervision to ensure a powerful presence of the Islamic Republic in regional and international arenas and shrewd confrontation with the oncoming political challenges. The prospective plan of the Islamic Revolution is therefore revealing a bright and active and effective presence in the Islamic world, the establishment of a religious democracy, efficient development, ethical society, intellectual and social innovativeness, and the formation of regional and Islamic unity by the end of 1404 (A.H). The existing hurdles and the undesirable climate produced by colonialists and oppressive powers in the Islamic world have been some of the challenges facing the Islamic Republic in the last three decades and have led to domestic and regional threats. Therefore, in the study of the future of the Islamic Republic, the primary step for designing a desirable outlook should be the anticipation of the Probable situations that would result in political challenges in the Islamic world and the tracing of the most prominent challenges to come. This will enable to formulate effective strategies and develop competent management to transform challenges into opportunities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • challenge
  • political challenge
  • Islamic World
  • Islamic Republic
  • Futurology
دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 8
پاییز و زمستان 1387
صفحه 157-185
  • تاریخ دریافت: 01 آبان 1387
  • تاریخ بازنگری: 01 خرداد 1390
  • تاریخ پذیرش: 27 بهمن 1387