مبانی و قلمرو احیاگری دینی امام خمینی(ره)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (سیاست اسلامی)

نویسنده

عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

مبانی و قلمرو احیاگری دینی امام خمینی(ره)


دکتر عماد افروغ تاریخ دریافت: 09/11/86


تاریخ پذیرش: 04/02/87


چکیده


در این مقاله با مروری کلی بر مفهوم احیا و احیا‌گری، دستاورد امام در این خصوص در دو سطح خارجی و داخلی بررسی می‌شود. به‌طور خاص، در سطح خارجی به احیای خدا در ساحت خرد‌ورزی و احیای معنویت در ساحت روابط اجتماعی و در سطح داخلی به بازگشت روح واقعی دین و احیای همراه با نو‌آوری وجوه سیاسی دین در قالب رهبری انقلاب اسلامی، نظریه‌پردازی آن و تشکیل نظام جمهوری اسلامی با ارائۀ فلسفه سیاسی جدید «جمهوری اسلامی» به عنوان تعریفی جدید از مشروعیت و مفاهیم مرتبط حقوق انسانی در ساحت‌های مختلف آن اشاره خواهد شد. وجه مقبولیت مشروعیت یا قانونی بودن یک نظام مستقر، عدم تحمیل رأی به مردم و شرعیت نظارت آن‌ها بر حکام از جمله حقوق مورد اشاره در این مقاله است و در نهایت، به نقش زمان و مکان در روش اجتهادی امام و مفروضات و دلالت‌های آن با استناد به آرای ایشان و تفاسیر صاحب‌نظران به عنوان زمینۀ‌ دیگر احیا اشاره خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Foundations And Domain of Religious Revivalism of Imam Khomeini

نویسنده [English]

 • Emad Afrough

Member of Research Institute for Cultural and Social Studies

چکیده [English]

Foundations And Domain of Religious


Revivalism of Imam Khomeini


Dr. Emad Afrough


Outlining the concept of revival and revivalism, the present article deals with Imam Khomeini's achievements in this regard in both domestic and foreign levels. As far as foreign level is concerned, the achievements may be stated as emphasizing the presence of God and divine values in the field of rationalism, and reviving spirituality in the domain of social relations.


Our discussion concerning the domestic level involves the restoration of the real spirit of religion, religious revival along with innovation of religious political aspects within the framework of the leadership of the Islamic revolution, theorizing about the revolution, and the establishment of the Islamic Republic system the notion of which was presented by Imam Khomeini in the form of the new political philosophy of "Islamic Republic" as a new definition of legitimacy and cocepts relevant to human rights in various fields.


The philosophy of acceptability or legitimacy of an established system, refraining from imposition of views on people, and legitimacy of their supervision over rulers and governors are also among the rights and issues discussed in the article.


Spatio-temporal requirements in the methodology of the religious authority (Idjtihad) of Imam, its presumptions and indications with reference to his doctrinse and ideas as well as commentaries of religious scholars, constitute another element of revivalism dealt with in the article.

کلیدواژه‌ها [English]

 • foundations of religious revival
 • domain of religious revival
 • monotheistic holism
 • bigotry
 • legitimacy
 • two-edged legality
 • guardiance of jurisprudent
 • expediency
 • time and space
 • jurisprudential revivalism
دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 7
سال چهارم، بهار و تابستان 1387
شهریور 1387
صفحه 5-34
 • تاریخ دریافت: 09 بهمن 1386
 • تاریخ بازنگری: 01 خرداد 1390
 • تاریخ پذیرش: 04 اردیبهشت 1387
 • تاریخ اولین انتشار: 01 شهریور 1387