بررسی عوامل تأثیرگذار بر اعتماد سیاسی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (علوم سیاسی از منظر ایرانی)

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه علوم ‌‌‌‌انتظامی

چکیده

بررسی عوامل تأثیرگذار بر اعتماد سیاسی


دکتر فریبا شایگان تاریخ دریافت: 02/11/86


تاریخ پذیرش: 17/02/87


چکیده


یکی از انواع اعتماد، اعتماد سیاسی است که به رابطۀ دولت و مردم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پردازد. مراجعه به تحقیقات انجام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شده نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد که اعتماد سیاسی از اول انقلاب تاکنون فراز و نشیب و در بیشتر مواقع سیر نزولی داشته است. ازآنجاکه تلاش و شعار دولت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بعد از انقلاب برآوردن انتظارات و توقعات مردم است، انتظار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رفت که اعتماد سیاسی مردم رو به افزایش باشد، نه کاهش. نظریه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مورد مطالعه در تحقیق نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد که عواملی چون میزان رفاه و رضایت از زندگی مردم، اعتماد بنیادی و میزان دینداری آنان بر اعتماد سیاسی تأثیرگذار است. همچنین، نگرش آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به دولت اعم از تلاش برای تأمین رفاه، تعهدات دینی مسئولان و عملکرد صحیح نقاط تماس نظام با مردم بر اعتماد سیاسی آنان تأثیرگذار است.


تحقیق حاضر به روش پیمایشی با نمونۀ 441 نفر پاسخگوی تهرانی بیست سال به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بالا در پی پاسخ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گویی به این سؤالات بود که اعتماد سیاسی مردم چه میزان است و از عوامل تأثیرگذار بر اعتماد سیاسی کدام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یک در بین پاسخ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گویان مهم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر است. نتیجه نشان داد اعتماد سیاسی مردم درحد متوسط است (52% اعتماد سیاسی بالا) که اعتماد به نظام ‌‌‌‌‌‌‌‌سیاسی بالاتر از اعتماد به نهادها و کنشگران ‌‌‌‌‌‌‌‌سیاسی است و ضمن تأیید بیشتر فرضیات و نظریه‌‌‌‌‌‌‌‌های مطرح‌‌‌‌‌‌‌‌ در تحقیق، از بین عوامل تأثیرگذار، وضعیت رفاهی و رضایت از زندگی و نگرش مردم نسبت‌‌‌‌به تلاش دولت در ایجاد رفاه اجتماعی- اقتصادی مهم‌‌‌‌ترین نقش را در اعتماد سیاسی پاسخ‌‌‌‌گویان داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Study of the Factors Influencing Political Trust

نویسنده [English]

 • Fariba Shaigan

Faculty member of Polnce University

چکیده [English]

A Study of the Factors Influencing Political Trust


Dr. Fariba Shaigan


Political trust is one of the various types of trust dealing with relation between the state and people. Researches carried out indicate that political trust has gone through rises and falls from the begining of the revolution having had a descending trend most of the time.


Since the efforts and muttos of post-revolution states have been satisfaction of people's expectations and wishes, it was expected that political trust have an increasing trend rather than a decreasing one. The theories studied in the research demonstrate that such factors as the extent of welfare, life satisfaction of people, basic trust, and the extent of people's piety play a big role in political trust. Likewise, their attitude towards the state including authorities attempts to provide welfare, religious obligations of authorities, and the proper performance of the Islamic system's access points with people influence the political trust of people.


Conducting a survey method with a sample of 441 Tehrani participants above the age of 20, the present article seeks to respond to the question of the extent of people's political trust, and that of the hierarchical significance of the factors influencing political trust among the participants.


The outcome of the research indicates that people's political trust is average (52% of high political trust). It also suggests that trust in the political system is higher than that inpolitical institutions and actors. Upholding most of the hypotheses raised in the research, the article comes to the conclusion that among the influential factors, welfare state, life satisfaction, and people's attitude towards the government's attempts in providing sosio-economic welfare play the biggest role in political trust according to participants.

کلیدواژه‌ها [English]

 • political trust
 • trust in the political system
 • trust in political actors
 • piety
 • trust in political institutions
 • basic trust
 • welfare state
 • access points
دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 7
بهار و تابستان 1387
صفحه 153-179
 • تاریخ دریافت: 02 بهمن 1386
 • تاریخ بازنگری: 01 خرداد 1390
 • تاریخ پذیرش: 17 اردیبهشت 1387