مبنایِ عقلی مناسبات دین و دولت

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (سیاست اسلامی)

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

مبنایِ عقلی مناسبات دین و دولت


دکتر علی‌رضا شجاعی‌زند تاریخ دریافت: 13/11/86


تاریخ پذیرش: 07/02/87


چکیده


مناسبات دین و دولت را که در ادوار اخیر به موضوعی پیچیده بدل شده، از سه مسیر می‌توان بررسی کرد: مطالعة تاریخی جوامع، واکاوی آموزه‌ای ادیان و تأمل عقلی در اقتضائات دین و دولت. این مقاله با در پیش‌گرفتن مسیر سوم نشان می‌دهد تنها نسبت عقلی متصور میان آن‌ها، «همبستگی مثبت» است که با معطوف بودن هر دو به انسان و زیست جمعی او پدید آمده است. بررسی اقتضائات دین و دولت به نحو مستقل نیز مبین نیاز متقابل هر یک از آن‌ها به دیگری است. این را از طریق بررسی نیاز هر دولت به داشتن فلسفة وجودی و جهت‌گیری‌های انسجام‌بخش می‌توان احراز کرد و برای دین هم، از طریق نشان دادن مستلزمات تحقق اَغراض آن که در ساده‌ترین بیان، «تأثیرگذاری بر زیست و سلوک انسانی» است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Intellectual Basis of Relations between Religion and State

نویسنده [English]

  • Ali reza Shojaeezand

Faculty member of Tarbiat Modares University

چکیده [English]

The Intellectual Basis of Relations between Religion and State


Dr. Ali Reza Shojaeezand


Relations between religion and state that has become a controversial topic in recent years can be studied from three aspects: historical study of societies, analysis of religious teachings and, intellectual deliberation on the necessities of religion and state. Following the third course, we have shown that the only intellectual relation between them is ‘positive correlation’ that has come into existence in the light of connecting each of them with human and his social life. The review of the necessities of religion and state in an independent manner is also indicative of the reciprocal need each of them the other. This can be obtained through studying the needs of each state for a philosophy of being and integrative orientation. And for the religion also, through showing the necessity to fulfill aims i.e. in plain terms: ‘impact on life and human conduct’.

کلیدواژه‌ها [English]

  • religion
  • State
  • maximal state
  • minimal state
  • individualist religion
  • collectivist religion
دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 6
پاییز و زمستان 1386
صفحه 141-168
  • تاریخ دریافت: 13 بهمن 1386
  • تاریخ بازنگری: 02 خرداد 1390
  • تاریخ پذیرش: 07 اردیبهشت 1387