حاکمیت فراوستفالیا: جهانی شدن و تعامل حاکمیت ملی با حاکمیت بین‌المللی «با تاکید بر جمهوری اسلامی ایران»

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (علوم سیاسی از منظر ایرانی)

نویسنده

عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

چکیده

حاکمیت فراوستفالیا: جهانی شدن و تعامل حاکمیت ملی با حاکمیت بین‌المللی


«با تاکید بر جمهوری اسلامی ایران»


دکتر شهروز ابراهیمی


چکیده: حاکمیت ملی دولتها در بستر جهانی شدن یک شکل خاصی پیدا کرده که نه می‌توان گفت به شکل اساسی تحدید شده و نه تقویت شده است بلکه علی‌رغم فشارها توسط مراجع بالا و پایین دولتها (جهانی شدن از بالا و از پایین) دولتها نیز کارکردهای خاصی را پیدا کرده‌اند که نویسنده با عنوان حاکمیت فراوستفالیا از این ویژگی نام می برد. گرچه هنوز حاکمیت جهانی بالای سر دولتها تشکیل نشده، زمینه‌های تشکیل آن به وجود آمده است که دولتها را تحت فشار می گذارد.


جمهوری اسلامی ایران با توجه به داشتن دو ویژگی، یعنی «تعلق به جهان جنوب» و نیز داشتن «ویژگی دینی و ایدئولوژیکی» آن در معرض فشارهای خاصی از حاکمیت فراوستفالیا است که نوع برخورد آن با این نوع حاکمیت، سمت و سوی آینده آن را در سه حوزۀ اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تعیین خواهد کرد. به اعتقاد نویسنده در شرایط فشارهای متوالی توسط حاکمیت فراوستفالیا در بستر جهانی شدن نه «تقابل» به شکل منفعلانه و نه «همسویی کامل» به نفع جمهوری اسلامی( و اصولا هیچ کشور دیگری) نیست. تقابل صرف، خطر حاشیه‌ای شدن کشور را در پی دارد و همسویی منفعلانه، خطر ریزش جریانهای فراملی و استحالۀ کامل آن را در پی خواهد داشت. جمهوری اسلامی ایران صرفاً با یک رویکرد «تعاملی» ضمن کاستن از فشارها و مضرات این حاکمیت می‌تواند از ظرفیتهای خود برای تأثیرپذیری و تأثیرگذاری لازم بر سمت و سوی آینده حاکمیت فراملی بهره‌برداری کند. نوشتار زیر کاوش نوع برخورد ایران در سه حوزۀ سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Post- Westphalia Sovereignty: Globalization and the Interaction between National Sovereignty and world Sovereignty with a Focus on the Islamic Republic of Iran

نویسنده [English]

 • Sharouz Ebrahimi

Faculty member of Isfahan University

چکیده [English]

Post- Westphalia Sovereignty: Globalization and the Interaction between National Sovereignty and world Sovereignty with a Focus on the Islamic Republic of Iran


Dr. Shahrooz Ebrahimi


National sovereignty in the context of globalization has assumed a special character which is neither weakened nor strengthened, but despite the pressures from above and below, states have also gained particular functions which we call post- westphalia sovereignty. Though a world sovereignty which looms over states has not taken shape yet, one can witness its preliminaries that have put states under pressure.


The Islamic Republic of Iran, due to its dual characteristics i.e belonging to "the south" and having an "ideological and religious system" , is facing special pressures from post – Westphalia sovereignty and the way it treats this situation would determine its future in economic, political and cultural areas. The author believes that under these circumstances neither a confrontation nor total conformity would be to the benefit of the Islamic Republic (or any other states). Mere confrontation makes the country run the risk of being marginalized and passive conformity would be at the risk of the crumbling of transnational movements. The Islamic Republic of Iran should only adopt an interactive approach in order to attenuate the pressures and at the same time to exploit its potentialities in the process of transnational sovereignty. The article discusses ways of Iran's treatment in different political, economic, and cultural fields.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Globalization
 • national sovereignty
 • transnational sovereignty
 • economic globalization
 • cultural globalization
 • political globalization
 • the Islamic Republic of Iran
 • Neoliberalism
 • تاریخ دریافت: 02 خرداد 1385
 • تاریخ بازنگری: 02 خرداد 1390
 • تاریخ پذیرش: 02 خرداد 1385