عوامل پیدایی و پایایی سکولاریسم در جهان مسیحی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (علوم سیاسی از منظر ایرانی)

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه شیراز دانشکده حقوق و علوم سیاسی .گروه علوم سیاسی.

چکیده

عوامل پیدایی و پایایی سکولاریسم در جهان مسیحی


دکتر بهرام اخوان کاظمی


چکیده: سکولاریسم یکی از ویزگیهای فرهنگ، تمدن و نظامهای سیاسی جهان غرب در یکی دو سدة گذشته بوده و است و بازتابهای بسیار فراوانی در حیات سیاسی و اجتماعی این ‌گونه نظامها بر جای گذاشته و به اجمال، باعث انزوای نقش مذهب و خنثی کردن حضور عینی آن در این عرصه‌ها شده است. اساساً سکولاریسم در ظروف زمانی و مکانی حاکمیت کلیسا و آبای آن در قرون وسطی شکل گرفت و بستر و خاستگاه ظهور آن بر ویرانه‌های الهیات دگماتیک و جزم‌اندیش و دانش‌ستیز مسیحیت استوار شد و عملکرد سوء ارباب کلیسا به این روند شتاب خاصی بخشید.


نوشتار حاضر تلاش دارد از ئیدگاههای عام و کلی و همچنین، دیدگاههای خاص و جزئی، به عوامل پیدایی و پایایی سکولاریسم و روند سکولاریزاسیون در بستر فرهنگ مسیحیت اشاره کند و آنها را به تفکیک عوامل دینی، عوامل تاریخی، اجتماعی و سیاسی، و عوامل نظری و معرفتی تبیین کند و تأثیر این مفهوم هم‌پیوند با لیبرالیسم را در عرصۀ نظری و عملی سیاست و نظامهای سیاسی غرب بازکاوی کند

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Genesis and Continuity of Secularism in the Christian World

نویسنده [English]

 • Bahram Akhavan kazemi

Faculty member of Shiraz University

چکیده [English]

Genesis and Continuity of Secularism in the Christian World


Dr. Bahram Akhavan Kazemi


Secularism is one of the properties of the culture, civilization and political systems of the west in the last two centuries. It has had numerous consequences in the social and political life of western countries and, in sum, it has isolated religion from the scene. Secularism was essentially the outcome of the authority of church during the Middle-Ages. It arose out of the ashes of the dogmatism and anti-scientific stance associated with Christianity and was given impetus by the abuses of church authorities. The present article attempts to refer to the genesis and continuity of secularism in the context of Christian culture. It also explains it separately in accordance with religious, historical, social, political, as well as theoretical and epistemological causes. A reassessment of the impact of this concept on the theoretical and practical domains of western politics and political systems is another section of our work

کلیدواژه‌ها [English]

 • Secularism
 • reformation
 • political systems
 • religion
 • Christianity
 • liberalism
 • humanism
 • nation states
 • renaissance
 • Rationalism
 • Atheism
 • تاریخ دریافت: 02 خرداد 1385
 • تاریخ بازنگری: 02 خرداد 1390
 • تاریخ پذیرش: 02 خرداد 1385