شرعی‌سازی سیاست؛ چارچوبی معرفتی برای تحقق ایدۀ سیاست اسلامی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (سیاست اسلامی)

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام

چکیده

شرعی‌سازی سیاست؛ چارچوبی معرفتی


برای تحقق ایدۀ سیاست اسلامی


دکتر اصغر افتخاری


چکیده: گرچه نسبت بین دین و سیاست، سؤالی دامنه‌دار ارزیابی می‌گردد که تاکنون پاسخهای متعدد و متنوعی را دریافت داشته است، پرسش از مبادی معرفتی و امکان منطقی پیدایش، سیاست اسلامی، موضوعی به روز به شمار می‌آید که توجه بسیاری از تحلیل‌گران را در عصر حاضر به خود جلب کرده است.


در این ارتباط دو رویکرد اصلی را در حوزۀ گفتمان سیاسی اسلام که قائل به تلفیق دین و سیاست هستند، می‌توان از یکدیگر تمییز داد: نخست آنان که با رویکردی سلبی به نقد دیدگاههای عرفی‌اندیش (سکولار) پرداخته و در نهایت، امکان «سیاست اسلامی» را نتیجه می‌گیرند؛ دستۀ دوم با اتخاذ رویکرد ایجابی، از نقد مکاتب عرفی‌گرا فراتر رفته و از ضرورت تأسیس «سیاست اسلامی» سخن می‌گویند.


مقالۀ حاضر متعلق به رویکرد دوم بوده و نویسنده به تبیین مبادی معرفت‌شناسانه سیاست اسلامی پرداخته و در نهایت ایدۀ «شرعی‌سازی سیاست» را به عنوان طرحی معرفتی برای تحقق آرمان «سیاست اسلامی» معرفی می‌نماید. بر این اساس درک و کاربرد سیاست در جامعه دینی بدون ارجاع آن به مبادی اولیه‌اش، اصولاً ممکن و میسر نیست

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Making politics accord with Religious Law; an epistemological framework (towards an implementation of Islamic Politics)

نویسنده [English]

 • Asghar Eftekhari

Faculty member of Imam Sadiq University

چکیده [English]

Making politics accord with Religious Law; an epistemological framework

(towards an implementation of Islamic Politics)

Asghar Eftekhari

The religion / politics relationship is a question of an extended background and has received a variety of responses. Asking about the epistemological foundations of the issue and the logical possibility of the formation of an Islamic politics is, however, a quite recent topic which has engaged a lot of contemporary analysts.

Two main approaches can be distinguished in the field of the Islamic political discourse which believes in the integration of religion and politics. One is the rejection of secular arguments altogether for the sake of deducing the possibility of an "Islamic Politics" . the other goes beyond the criticism of secularism and talks of the necessity of establishing an "Islamic politics".

This article favors the second approach and deals with the epistemological foundations of the Islamic politics and introduces the idea of how to make politics accord with religious law.

Thus, understanding and practice of politics in a religious society is essentially impossible without a recourse to its initial foundations.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Islam
 • politics
 • Secularism
 • sharia
 • Power
 • Society
 • government
 • تاریخ دریافت: 02 خرداد 1385
 • تاریخ بازنگری: 02 خرداد 1390
 • تاریخ پذیرش: 02 خرداد 1385