بررسی تطبیقی مبانی حقوق بشردوستانه در اسلام و مسیحیت

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (علوم سیاسی از منظر ایرانی)

نویسنده

عضو هیات علمی دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق علیه لسلام

چکیده

بررسی تطبیقی مبانی حقوق بشردوستانه در اسلام و مسیحیت


دکتر محمدحسن خانی


چکیده: ادیان الهی به طور عام، اسلام و مسیحیت به طور خاص، نقش بسیار عمده و بسزایی را در روند تکاملی جوامع بشری در طول هزاره‌های گذشته ایفا کرده‌اند. ابعاد و عمق تأثیر تعالیم این دو آیین بزرگ الهی به طور مشخص در طول دو هزارة گذشته مشهود است. در بسیاری از موارد این تأثیرات فراتر از جوانب زندگی شخصی و حتی اجتماعی در درون جوامع رفته و مناسبات میان جوامع و نحوۀ تعامل میان دولتها در نظام بین‌الملل را نیز در بر گرفته است. مقولاتی چون جنگ و


صلح، و عرفها و سنتهای مربوط به آنها که شالودۀ حقوق بین‌الملل محسوب می‌شوند، در این زمره‌اند.


این مقاله بر آن است تا در یک مطالعۀ تطبیقی ضمن مقایسة احکام و آرای واردشده در اسلام و مسیحیت، با مقایسة رویکردهای این دو آیین الهی در بارۀ حقوق بشردوستانه به توضیح نقش آنها در تکوین و تکامل حقوق بشردوستانه بپردازد. در این مقاله به طور مشخص به دو مفهوم جنگ عادلانه(just war) و صلح خدایی (truce of god) در مسیحیت پرداخته می‌شود و دیدگاههای اسلام در مورد این مفاهیم بررسی می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Comparative Analysis of Human Rights Basics in Islam and Christianity

نویسنده [English]

 • Mohammad Hasan Khani

Faculty member of Imam Sadiq University

چکیده [English]

A Comparative Analysis of Human Rights Basics in Islam and Christianity


Dr. M.H.Khani


Religions in general , and Islam and Christianity in particular , have had a major role in the progress of human societies throughout the ages. The impact of these two great divine faiths are specifically noticeable in the last two millennia. It extends well beyond the confines of personal and social life to the interactions among societies and states. Issues such as war and peace and their pertinent conventions that constitute the foundation of international law are some examples.


This article intends to compare the dictates and ideas existing in Islam and Christianity in regard to human rights and explain their role in the development of these rights. Two Christian concepts i.e 'just war' and 'truce of God' are underscored and the Islamic view about them are also scrutinized.

کلیدواژه‌ها [English]

 • war
 • peace
 • human rights
 • international law
 • Islam
 • Christianity
 • just (legitimate) war
 • truce of God
دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 4
شمارة چهارم- پاییز و زمستان 1385
اسفند 1385
 • تاریخ دریافت: 02 خرداد 1385
 • تاریخ بازنگری: 02 خرداد 1390
 • تاریخ پذیرش: 02 خرداد 1385
 • تاریخ اولین انتشار: 01 اسفند 1385