مردم‌سالاری در مصر؛ چالشها، موانع و محدودیتها

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (مطالعات منطقه‌ای)

نویسنده

عضو هیات علمی گروه جامعه‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

مردم‌سالاری در مصر؛ چالشها، موانع و محدودیتها


کریم رضادوست


چکیده: این مقاله در پی آن است که چالشها و موانع توسعۀ مردم‌سالاری (دموکراسی) در کشور مصر را از دیدگاه جامعه‌شناسی سیاسی بررسی کند. بنا به ماهیت موضوع از روش اسنادی، و برای دستیابی به آخرین داده‌های آماری مربوط به شاخصهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مصر از منابع معتبری چون بانک جهانی و صندوق جمعیت سازمان ملل استفاده شده است. اطلاعات جمع‌آوری‌شده بیانگر این واقعیت است که تاریخ سیاسی، موقعیت جغرافیایی و ویژگیهای جمعیت‌شناختی، فرهنگ سیاسی و ساختارهای اقتصادی و سیاسی این کشور به گونه‌ای در تحدید استقرار مردم‌سالاری نقش مهم و برجسته‌ای ایفاء کرده‌اند. نتایج نهایی این بررسی، که با استفاده از مؤلفه‌های علمی یک نظام مردم‌سالار انجام شده است، نشان می‌دهد که زیرساختهای اقتصادی- اجتماعی و سیاسی کشور مصر نه تنها با حاکمیت یک نظام مردم‌سالار منافات دارند بلکه استقرار مردم‌سالاری در این کشور با چالشهای جدی دیگری در سطح منطقه، مثل فرهنگ سیاسی حاکم بر جهان عرب و تضاد در میان دولتهای منطقه نیز مواجه است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Democracy in Egypt; Challenges, Obstacles and Limitations

نویسنده [English]

  • Karim Reza Doust

Faculty member of Shahid Chamran University

چکیده [English]

Democracy in Egypt; Challenges, Obstacles and Limitations


Dr. Karim Reza Doust


The article examines challenges and obstacles in the way of democratization in Egypt from the standpoint of political sociology. The latest statistical data on Egypt's economic, social and cultural indicators are obtained from authoritative sources such as World Bank. Based on the existing facts we assume that the political history, geographical and demographic conditions, political culture and politico- economic structures of this country are to a remarkable degree influential in restricting democracy there. In the final analysis, the scientific measures of a democratic system demonstrate that the socioeconomic and political substructures of Egypt are incompatible with the establishment of democracy. Other serious challenges in the way are the dominant political culture of the Arab world and conflicts among regional countries

کلیدواژه‌ها [English]

  • Democracy
  • Political culture
  • arab world
  • Political development
  • تاریخ دریافت: 02 خرداد 1385
  • تاریخ بازنگری: 02 خرداد 1390
  • تاریخ پذیرش: 02 خرداد 1385