فلسفۀ سیاست، بورژوازی و غایات نظام سرمایه‌داری «از نگاه روسو و مارکس»

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (علوم سیاسی از منظر ایرانی)

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام

چکیده

فلسفۀ سیاست، بورژوازی و غایات نظام سرمایه‌داری


«از نگاه روسو و مارکس»


فرشاد شریعت


چکیده: بورژوازی و آیینهای زندگی لیبرال- سرمایه‌داری که به تدریج در قرون 19 و20 بر زندگی بشر امروز سایه افکند، حاصل کناکنشها و فرآیندهایی بوده است که در طول یک دورۀ نسبتاً طولانی انجام شده است. این مقاله با بررسی اندیشه‌های دو متفکر برجستۀ غرب، روسو و مارکس، بر آن است تا ضمن کالبدشکافی این فرآیندها نقاط قوت و ضعف این نوع زندگی را مطالعه کند. روشن است که مارکس به شدت بورژوازی و نظام از سرمایه‌داری انتقاد کرده است و در مقایسه با روسو که به زحمت آزادمنشی را با قفس تجدد در هم آمیخته است، نگاهی کاملاً بدبینانه دارد؛ با وجود این، هر دو در شیوۀ استدلال و چگونگی پدید آمدن ریشه‌های نابرابری همسو هستند، هرچند که با توجه به شرایط زمانی و مکانی دو راهکار متفاوت را پیشنهاد می‌کنند. این مقاله با توجه به شباهتهایی که هر دو متفکر در تحلیل محتوایی دارند، با شواهد و ادله‌ای که ارائه می‌کند، فلسفه و غایات نظام سرمایه‌داری را از دیدگاه این متفکر نقد کرده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Philosophy of Politics, Bourgeoisie, and the Ultimate Ends of Capitalism According to Rousseau and Marx

نویسنده [English]

  • Farshad Shariat

Faculty member of Imam Sadiq University

چکیده [English]

Philosophy of Politics, Bourgeoisie, and the Ultimate Ends of Capitalism According to Rousseau and Marx


Dr. Farshad Shariat


Bourgeoisie and liberal capitalistic ways of life that spread gradually throughout 19th and 20th centuries were the consequences of an almost long process. This article, while analyzing the thoughts of two prominent western philosophers i.e Rousseau and Marx, tries to analyze this process and examine the strengths and weaknesses of this kind of life. Quite obviously, Marx harshly condemned bourgeoisie and capitalism and, compared to Rousseau who strenuously combined liberalism with the restrictions of modernism, he had a pessimistic standpoint. Still, they both have adopted a similar reasoning about the origins of inequality, though they recommend two different tactics following the exigencies of time and place. In regard to these similarities, the article criticizes the philosophy and ultimate ends of capitalism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rousseau
  • Marx
  • bourgeoisie
  • Capitalism
  • تاریخ دریافت: 02 خرداد 1385
  • تاریخ بازنگری: 02 خرداد 1390
  • تاریخ پذیرش: 02 خرداد 1385