قومیت از منظر سیاستهای هویت

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (علوم سیاسی از منظر ایرانی)

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام

چکیده

چکیده
در تبیین مسائل قومی در ایران غالباً روابط میان اعضای گروههای قومی با اعضای جامعۀ بزرگ‌تر نادیده گرفته می‌شود و بر نقش فرایندها و ساختارهای کلان و نیز سوءاستفاده خارجی و نخبگان قومی از تفاوتهای قومی تأکید می‌شود. تحقیق حاضر تلاشی است برای فهم روابط قومی از منظر تجربه‌های روزمرۀ مردم و سازوکارهایی که از طریق آن، هویتهای جمعی و مرزهای قومی در روابط میان «خود» و «دیگری» و در پرتو مناسبات قدرت شکل می‌گیرند.
برای این منظور نویسنده ضمن اشاره به دیدگاههای کلان موجود در این زمینه ‌و نقد و بررسی آنها به ضرورت طرح و مبنا قرار دادن رویکردی جایگزین اشاره دارد که ترکیبی از دو رویکرد «رابطه‌ای» و «برساخته‌گرا» است. در مقاله استدلال می‌شود که تنوع قومی در ایران همچنان ماندگار خواهد بود و تفاوتهای قومی می‌توانند تحت شرایط خاصی در خدمت بسیج احساسات گروهی و خلق هویتهای واگرا قرار ‌گیرند. آگاهی به شرایط و عواملی که سبب تنش در روابط قومی در ایران می‌شوند، می‌تواند به اتخاذ راهکارهای اجرایی بهتر و مؤثرتر مدد رساند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Ethnicity from the Point of View of Identity Politics

نویسنده [English]

  • Kavous Seyed Emami

Faculty member of Imam Sadiq University

چکیده [English]

Ethnicity from the Point of View of Identity Politics

Dr. Kavous Seyed Emami

When expounding on ethnic problems in Iran, the relations between the members of the ethnic groups and those of the larger community are often neglected and the role of processes and big structures and misuse of ethnic differences by foreign forces and elite groups are highlighted. The present study attempts to understand the ethnic relations from the point of view of people’s everyday experiences, and the mechanisms by which the social identities and ethnic boundarics are developed in the relations between “self” and “others” and in light of power relations.

To achieve this, the writer overviews and criticizes the existing general perspectives and propounds an alternative perspective that combines the “relational” and “constructivist” approaches to ethnic relations. On the basis of this analysis, Iran will continue to have ethnic diversity, while ethnic differences can, under particular circumstances, lead to mobilization of group sentiments and construction of divergent identities. Awareness of such circumstances and factors that elicit tension in ethnic relations in Iran can help policymakers to come up with better and more effective policies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ethnicity
  • Iran
  • Identity
  • ethnic nationalism
  • ethnic politics
- ایزدی، رجب (1383). « نگاهی به یک دهه چالش بر سر هویت آذربایجان»، در: حمید احمدی (‌گردآورنده )، ‌ایران: هویت، ملیت، قومیت. تهران : موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی.
- احمدی، حمید (1383). «هویت، تاریخ و دگرگونی: مصاحبه با دکتر محمود زند مقدم»، در: حمید احمدی (گردآورنده). ایران: هویت، ملیت، قومیت. تهران: مؤسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی.
- همو (1378). قومیت و قوم‌گرایی در ایران: از افسانه تا واقعیت. تهران: نشر نی.
- جلایی‌پور، حمید رضا (1372). کردستان: علل تداوم بحران آن پس از انقلاب اسلامی. تهران: ‌دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی.
- کاستلز، مانوئل (1380). عصر اطلاعات: قدرت هویت. جلد دوم. تهران: طرح نو.
- مقصودی، مجتبی (1380). تحولات قومی در ایران: علل و زمینه‌ها. تهران: مؤسسه مطالعات ملی.
 
- Barth, Fredrick (1998). Ethnic Groups and Boundaries. Prospect Heights, Ill.: Waveland Press, Inc.
- Calhoun, Craig (1993). “Nationalism and Ethnicity.” Annual Review of Sociology. Vol. 19.
- Connor, Walker (1994). Ethnonationalism. Princeton, NJ: PrincetonUniversity Press.
- Fenton, Steven (2004). “Beyond Ethnicity: The Global Comparative Analysis of Ethnic Conflict.” International Journal of Comparative Sociology. Vol. 5, Iss. 3-4.
- Fukuyama, Francis (1992). The End of History and the Last Man. New York: Free Press.
- Huntington, Samuel (2004). Who Are We? America’s Great Debate. London: Simon and Schuster UK Ltd.
- Joirman, Sandra (2003). Nationalism and Political Identity. London and New York: Continuum.
- Kellas, james (1998). The Politics of Nationalism and Ethnicity. Second Edition. London: Macmillan Press Ltd.
- Lamont, Michele and Virag Monar (2002). “The Study of Boundaries in the Social Sciences.” Annual Review of Sociology. Vol. 28.
- Safizadeh, Fereydoun (2006). “Is There Anyone in Iranian Azarbaijan Who Wants to Get a Passport to Go to Mashhad, Qum, Isfahan or Shiraz? The Dynamics of an Ethno-National Identity in Iran.” Unpublished paper delivered at The Sixth Biennial Conference of Iranian Studies, 3-5 August.
- Smith, Anthony (1986). The Ethnic Origin of Nations. New York: Basic Blackwell.
- Van den Berghe (1981). The Ethnic Phenomenon. New York: Elsevier.
- Verkuyten, Maykel (1999). “The Politics of Ethnic Consciousness.” Journal of Ethnic and Migration Studies. Vol. 25, Iss. 1.
- Wikipedia (2006). “Northern League (Italy).” http://en.wikipedia.org/ wiki/ lega_nord. 7 December 2006.
دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 3
پاییز و زمستان 1385
صفحه 143-166
  • تاریخ دریافت: 02 خرداد 1385
  • تاریخ بازنگری: 02 خرداد 1390
  • تاریخ پذیرش: 02 خرداد 1385