الگوی رفتاری ایالات متحده آمریکا در مدیریت بحران‌های بین المللی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (روابط بین الملل)

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای روابط بین الملل،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران،جمهوری اسلامی ایران

2 عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی، دانشگاه اصفهان.اصفهان. جمهوری اسلامی ایران

3 عضو هیات علمی دانشکده روابط بین الملل، وزارت امور خارجه.تهران. جمهوری اسلامی ایران

چکیده

در خلال عمده بحران های بین­المللی، آمریکا یا بازیگر اصلی بحران بوده و یا در پرتو مداخله سازمان ملل، فعالیت نموده است. بنابراین سؤال اصلی مقاله آن است که منطق رفتاری ایالات متحده در مدیریت بحران­های بین­المللی از چه الگویی تبعیت می­کند؟ محققان، داده­های پروژه بین­المللی «آی.‌سی.‌بی» را با الهام از ایده تاریخ کاربردی، تحلیل و به طراحی الگوی مورد نظر پرداخته‌اند. یافته‌های مقاله نشان می دهد تهدید­های نفوذ، خسارت شدید، خسارت نظامی محدود و تهدید سیاسی بیشترین فراوانی را در بحران­های آمریکا به عنوان بازیگر بحران داشته است. تکنیک غالب آمریکا در بحران­های مبتنی بر تهدید نفوذ (به عنوان فراگیرترین بحران فراروی آمریکا) عدم خشونت بوده است. همچنین آمریکا در هیچ­یک از بحران‌هایی که شورای امنیت مسئول رسیدگی‌ بوده، «بی­فعالیت نبوده» اما رویکرد غالب آن، «فعالیت سطح پایین» بوده است. مقاله نتیجه می­گیرد: تهدیدهایی همچون تهدیدهای فرهنگی، یا اقتصادی فاقد پتانسیل لازم برای ایجاد یک بحران بین­المللی برای آمریکا است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Explaining the US behavioral pattern in international crises management

نویسندگان [English]

 • Mohammad Abedi 1
 • Nozar Shafiee 2
 • Mohammad reza Dehshiri 3

1 Ph.D. in International Relation. Islamic Azad University.

2 Faculty member of Isfahan University.Isfahan.

3 Faculty member of School of International Relations of Ministry of Foreign Affairs.

چکیده [English]

The United States, while a political unit, like other actors, is a country with a wide range of global interests. Accordingly, the active and effective presence of the country in international affairs is explained and interpreted. Understanding United States foreign policy in international crises management(ICM) and being aware of possible America reactions is of particular importance to foreign policymakers. During an international crisis, the United States is a major player in the crisis, or acts in the light of United Nation intervention. So the main question of the article is what is the pattern of United States behavioral logic in ICM? With the aim of achieving the management model of the United States in international crises, the ICB Project dataset, inspired by the idea of applied history, were extracted and statistically analyzed. In order to answer the main question of the article using exploratory research method, the findings of the article, which is in fact a hundred-year model of United States behavior in international crises, showed threat of influence, grave damages, limited military damage, and political threat has been most prevalent threats in the "America as Crisis Actor" crises. Non-violence has also been the dominant American technique in crises based on the threat of influence. Also the usual United States response to the threat of grave damage has been serious clashes or full-scale war. The United States has also been inactive in any of the crises the Security Council has dealt with, but the dominant approach has been low-level activity. According to the results, the article concludes that threats such as cultural, economic, or political have no potential to create an international crisis for the United States. The prevailing American response to the perception of the threat of grave damage will also be serious clashes or full-scale war. The main activity of the United States in crises in which it acting as Interfering actor, is low-level activity or inactivity.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: Act of Violence
 • Applied History
 • Gravity of Threat
 • International Crisis
 • United Nations
 • United States
برچر، مایکل (1394). بحران در سیاست جهان؛ ظهور و سقوط بحران‌ها(میرفردین قریشی، مترجم). تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
برچر، مایکل و ویلکنفلد، جاناتان (1382). بحران، تعارض و بی‌ثباتی (علی صبحدل، مترجم). تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
حاجی محمدی، علی و منتظرقائم، مهدی(1394). «رسانه­ها و بحران­های بین­المللی و منطقه­ای؛ تحلیل انتقادی پیش فرض مقاله­های خبری مطبوعات ترکیه درباره بحران سوریه»، نشریه علمی دانش سیاسی. 1(21)، 145-177.
دهشیار، حسین و حیدری، مهدیه (1397). «مدیریت بحران: ادراک تهدید و اعمال خشونت»، فصلنامه پژوهش‌های روابط بین‌الملل. 1(27)، 183-161.
دهشیری، محمدرضا و گلستان، مسلم (1395). «الگوی رفتاری قدرت­های بزرگ در مدیریت بحران­های بین­المللی در نظام­های تک ـ چندقطبی»، پژوهشنامه علوم سیاسی. 11 (3). 124-79.
واعظی، محمود (1394). بحران‌های بین‌المللی؛ تحلیل نظری و مطالعه موردی. تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی.
 
Allison, Graham and Ferguson, Niall (2016). "Applied History Manifesto". Available in: https://www.belfercenter.org/project/applied-history-project#!manifesto
Auer, Claudia (2016). Conceptualizing Political Crisis and the Role of Public Diplomacy in Crisis Communication Research. in: Schwarz, Andreas; Seeger, Matthew W.; Auer, Claudia (eds). The Handbook of International Crisis Communication Research. UK: John Wiley & Sons.
Ben-Yehuda, Hemda (2004), "Territoriality and War in International Crises: Theory and Findings",1918–2001 International Studies Review. 6 (4), 85-106.
Brecher, Michael (1993). crises in world politics; theory and reality. new york: pergamon press
Brecher, Michael (2018).  A Century of Crisis and Conflict in the International System ; Theory and Evidence: Intellectual Odyss. New York: Palgrave Macmillan.
Brecher, Michael and Wilkenfeld, Jonathan (1989). Crisis, Conflict and Instability (Crises in the Twentieth Century). UK: Pergamon Press.
Brecher, Michael; Jonathan Wilkenfeld; Kyle Beardsley; Patrick James and David Quinn (2020). International Crisis Behavior Data Codebook. Version 13.
Erica, Resende; Dovilė, Budrytė; Didem, Buhari-Gulmez (2018). Crisis and Change in Post-Cold War Global Politics. New York: Palgrave Macmillan
Foot, Rosemary; MacFarlane, S.Neil and Mastanduno, Michael (eds) (2003). US Hegemony and International Organizations; The United States and Multilateral Institutions. OXFORD UNIVERSITY PRESS.
Hast, Susanna (2014). Spheres of Influence in International Relations; History, Theory and Politics. USA: Ashgate Publishing Company.
Holsti, Ole R.; Brody, Richard H. and North, Robert C. (1964). "Measuring Affect and Action in International Reaction Models: Empirical Materials From the 1962 Cuban Crisis". Journal of Peace Research. 1 (3-4), 170-190
Holsti, Ole R.; North, Robert C. and Brody, Richard H. (1968), Perception and Action in the 1914 Crisis. in: Singer, David (ed.). Quantitative International Politics. New York: Free Press, pp: 123-158.
ICB Project (2016). International Crisis Behavior (ICB) Project. ICB Data Viewr. version 13.
James, Patrick (2018). "What do we know about crisis, escalation and war? A visual assessment of the International Crisis Behavior Project", Conflict Management and Peace Science. 36 (1), 3-19.
James, Patrick and Lakhnis, Evgeniia (2019). "Near crises in world politics: A new dataset", Conflict Management and Peace Science. 36 (4), 1-20.
Lazarus, Richard S. and Folkman, Susan (1984). Stress, Appraisal, and Coping. Springer Publishing Company.
Leng, Russell J. (1993). Interstate crisis behavior, 1816-1980: realism vs. reciprocity. Cambridge University Press.
Per, Lægreid and Lise H. Rykkja (2019). Societal Security and Crisis Management. New York: Palgrave Macmillan.
Podliska, Bradley F. (2010). Acting alone : a scientific study of American hegemony and unilateral use-of-force decision making. New york: LEXINGTON BOOKS.
Snyder, Glenn Herald and Diesing, Paul (2015). Conflict Among Nations: Bargaining, Decision Making, and System Structure in International Crises. Princeton University Press.
Stares, Paul B. (2019). Preparing for the Next Foreign Policy Crisis; What the United States Should Do. The Council on Foreign Relations (CFR).
Waltz, Kenneth N. (1979). Theory of International Politics. Boston (U.S): Addison-Wesley publishing company.
Yoshihara, Susan (2010). Waging war to make peace: U.S. intervention in global conflicts. USA: ABC-CLIO.
Zinnes, Dina; North, Robert and Koch, Howard (1961). Capability, Threat, and Outbreak of war. in: Rosenau, James: International Politics and Foreign Policy, New York: Free Press, pp:469-482.
دوره 17، شماره 1 - شماره پیاپی 33
تالیف مقاله
فروردین 1400
صفحه 215-242
 • تاریخ دریافت: 20 شهریور 1399
 • تاریخ بازنگری: 05 دی 1399
 • تاریخ پذیرش: 05 دی 1399
 • تاریخ اولین انتشار: 22 بهمن 1399