نقش ساختارهای مالی در تقویت امنیت ملی در دوره صفویه

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (مسایل سیاسی ایران)

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت مالی، دانشگاه امام صادق علیه السلام،تهران، جمهوری اسلامی ایران

2 عضو هیات علمی گروه مدیریت صنعتی، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، جمهوری اسلامی ایران

3 کارشناس ارشد مدیریت مالی، دانشگاه اشرفی اصفهانی، اصفهان، جمهوری اسلامی ایران

چکیده

نبود امنیت ملی بر ساختار مالی هر کشور تأثیر می‌گذارد و همچنین نبود ساختار مالی مناسب در هر کشور بر امنیت ملی آن کشور تأثیر می‌گذارد و کشور را به خطر می‌اندازد‌. در دوره صفوی وجود ساختارهای مالی یکی از عوامل مهم تأثیرگذار بر تقویت امنیت ملی به شمار می‌آمد و حکومت با تکیه بر منابع مالی به برقراری امنیت می‌پرداخت. این پژوهش ذیل پارادایم تفسیری و با استراتژی (راهبرد) پژوهش کیفی به منظور تحلیل «نقش ساختارهای مالی در تقویت امنیت ملی دوره صفوی» با الگوی تحلیل محتوای کیفی به رشته تحریر درآمده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که ساختارهای مالی به شیوه‌های مختلف، ازجمله افزایش درآمد مالی دولت برای ایجاد ارتش منسجم، ایجاد امنیت راه‌ها و مرزها، گسترش ارتباطات تجاری، تأسیس کاروان‌سراها و جاده‌ها و پیشگیری از انفعال سیاسی و اجتماعی در تقویت امنیت ملی در دوره صفویه نقش بسزایی داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The function of financial structure in strengthening the national security in the Safavid era

نویسندگان [English]

 • Amirhosseyn Shamaeezadeh 1
 • Mahdi Hamzeh poor 2
 • Hamid reza Rahimof 3

1 Ph.D. Student in Finance management- Imam Sadiq University

2 Faculty member of Imam Sadiq University

3 M.A. in Finance Management- Ashrafi Isfahan University

چکیده [English]

The issue of security is one of the fundamental phenomena considered by the intellectuals and an individual and social need that the development of it is the duty of the nation and governments. The lack of national security affects the financial structure of each country and the lack of a proper financial structure affects the national security of that country and endangers the country. In the Safavid era, the existence of financial structures was one of the important factors influencing the Strengthening of national security, and the government relied on financial resources to secure it. Therefore, this study, in view of this issue, is intended to examine the "financial structures in Strengthening the national security of the Safavid era" and tries to find a suitable answer to the following questions: What is the impact of financial structures on national security and Strengthening provision? Of National Security in the Safavid Period? What was the mechanism of the role of financial structures in the Safavid era? Accordingly, the results of the study suggest that financial structures in a variety of ways, including increasing government financial revenue to build a cohesive army, secure roads and borders, expand commercial communications, establish inns and roads, and prevent political inactivity, Society played a major role in defending national security during the Safavid era.
Key words:National Security, Safavid, Financial Structures, Economic Security
The function of financial structure in Strengthening the national securityin the safavid era
Mahdi hamzeh poor
m.hamzehpoor@isu.ac.com
assistant Professor of management at Imam Sadig University Tehran I.R.Iran.
Amirhosseyn shamaeezadeh
M.A Student of financial management at Imam Sadig University Tehran I.R.Iran.
Hamid rahimof masters degree of financial management at ashrafi esfahani university Esfahan I.R.Iran.
The issue of security is one of the fundamental phenomena considered by the intellectuals and an individual and social need that the development of it is the duty of the nation and governments. The lack of national security affects the financial structure of each country and the lack of a proper financial structure affects the national security of that country and endangers the country

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: Economic security
 • finance
 • Iran
 • national security
 • Safavid era
آدمی، علی؛ خضریان، مهدی؛ عباس زاده، هادی؛ یزدانپناه، مهدی (1390). «الزامات گذار به امنیت پایدار»، دانش سیاسی. 7(2)، 5-27.
احسانی، محمدتقی (1380). یادی از کاروان‌سراها، رباط‌ها و کاروان‌ها در ایران. تهران: انتشارات امیرکبیر.
اخوان کاظمی، بهرام (1391). «تعاملات مشارکت سیاسی و امنیت ملی از منظر امام خمینی»، پژوهش‌های انقلاب اسلامی. 1(3)، 54-33.
افتخاری، اصغر (1379). «امنیت در حال گذار (تحول معنای امنیت در قرن بیست‌ویکم)». فصلنامه مطالعات راهبردی. 4(10). 43-28.
افتخاری، اصغر (1381). مراحل بنیادین اندیشه در مطالعات امنیت ملی. تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.
افتخاری، اصغر (1391). «اصول امنیت اجتماعی شده در اسلام: مطالعه موردی سوره های مبارکه اعراف، یونس، و صافات»، دانش سیاسی. 8(1)، 35-5.
افتخاری، اصغر (1394). «منظومه مفهومی خرد امنیت اجتماعی شده در سیر پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم)، دانش سیاسی. 11(1)، 44-5.
افتخاری، اصغر؛ شهباز، حسن (1398). «کالبدشکافی ابعاد امنیت از منظر آیت الله مهدوی کنی»، دانش سیاسی. 15(2)، 346-317.
ایمان، محمدتقی و نوشادی، محمودرضا (1390). «تحلیل محتوای کیفی»، عیـار پـژوهش در علوم انسانی، 3(6)، 44-15.
باستانی پاریزی، محمدابراهیم (1357). سیاست و اقتصاد عصر صفوی. تهران: صفی علیشاه.
بهرام‌زاده، محمد و اخوان نیک، هدی (1396). «ساختار نظام اداری ـ مالی دوران صفوی و مقایسه آن با دوران قاجاریه»، مطالعات ایران‌شناسی. 3(7)، 58-22.
بوزان، باری؛ ویور، الی و دوویلد، پاپ (1386). چهارچوبی تازه برای تحلیل امنیت (علیرضا طیب، مترجم). تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
پارسادوست، منوچهر (1388). شاه عباس اول. تهران: شرکت سهامی انتشار.
پیگولوسکایا و ن‍ی‍ن‍اوی‍ک‍ت‍وروون‍ا (۱۳۵۳). تاریخ ایران از باستان تا سده هیجده میلادی (کشاورز، مترجم)، تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی.
تاجبخش، احمد (1340). ایران در زمان صفویه. تبریز: کتابفروشی چهر.
تاجیک، محمدرضا (1381). مقدمه‌ای بر استراتژی‌های امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران. تهران: فرهنگ گفتمان.
تارورنیه، ژان باپتیست (۱۳۳۶). سفرنامه تاورنیه (نوری، مترجم). تهران: کتابخانه سنایی.
تقوی، مهدی؛ محمدی، تیمور؛ شاکری، عباس و نصر اصفهانی (1394). «محمد»، مدیریت فردا. 2(43 )، 112-93.
جاوید، محمدجواد (1391). روش تحقیق در علم حقوق. تهران: مخاطب.
جمالزاده، ناصر و درستی ، احمد (1389). «جامعه شناسی سیاسی دولت: گسست در پیوند نخبگان و ساخت دولت در عصر صفوی»، دانش سیاسی. 6(2)، 106-73.
حاجی یوسفی، امیر محمد؛ بغیریف علی (1390). «وضعیت مطالعاتی تدوین سند استراتژی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران»، دانش سیاسی. 7(2)، 97-69.
حمزه‌پور، علی (1397). راهبردهای امنیتی: سیاست‌های خارجی جمهوری اسلامی ایران. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
رضوانی، روح‌الله (۱۳۸۹). «تحلیل محتواه»، فصلنامه پژوهش. ۲(۱)، 156-137.
سانسون (1346). سفرنامه سانسون: وضع کشور شاهنشاهی ایران در زمان شاه سلیمان صفوی‌؛ تحقیق و مطالعه دقیق درباره آداب و اخلاق و حکومت ایران (تقی تفضلی، مترجم) تهران: تقی تفضلی.
سیوری، راجر (1380). ایران عصر صفوی (کامبیز عزیزی، مترجم). تهران: نشر مرکز.
شاردن، ژان (1340). سیاحت‌نامه شاردن (محمد عباسی، مترجم). تهران: امیرکبیر.
طباطبایی، محمد؛ حسینی، سید محمد حسین (1399). «تاثیر ژنوم ژئوپلتیک کشورهای ساحلی دریای خزر بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران»، دانش سیاسی. 16(2)، 486-461.
فلسفی، نصرالله (1358). تاریخ زندگانی شاه عباس اول. تهران: دانشگاه تهران.
فوران، جان (1380). تاریخ تحولات اجتماعی ایران (احمد تدین،‌ مترجم). تهران: رسا.
قمی، قاضی احمد (1359). خلاصة‌التواریخ (به تصحیح دکتر احسان اشراقی). تهران: دانشگاه
کریمی موغاری، زهرا و خرمی مقدمی، آزاده (1394). «بررسی عملکرد اقتصادی ایران در عصر صفوی و مقایسه آن با اروپای قرن 17 با رویکرد نهادی»، نشریه برنامه و بودجه. 6(2)، 44-15.
قیصری،‌ نورالله (1392). «امنیت پایدار نظام جمهوری اسلامی ایران»، دانش سیاسی. 9(1)، 62-45.
کوزنتس (1372). رشد نوین اقتصادی (مرتضی قرهباغیان، مترجم). تهران: مؤسسه خدمات فرهنگی رسا.
ماندل، رابرت (1377). چهره متغیر امنیت ملی (پژوهشکده مطالعات راهبردی، مترجم). تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
موسوی دالینی، جواد؛ مودت، لیدا و حکیمی‌پور، اکبر (1397). «کاربرد اصطلاحات مالی در نظام دیوانی عصر صفویه»، فصلنامه تاریخ اسلام و ایران. 28(37)، 173-149.
ورداسبی، ابوذر (1354). علل کندی و ناپیوستگی رشد فئودالی در ایران. تهران: چاپار.
دوره 17، شماره 1 - شماره پیاپی 33
تالیف مقاله
بهار و تابستان 1400
صفحه 109-138
 • تاریخ دریافت: 05 اردیبهشت 1399
 • تاریخ بازنگری: 27 تیر 1399
 • تاریخ پذیرش: 30 دی 1399