لیست داوران سال هفدهم شماره اول (پیاپی ۳۳)، پاییز و زمستان ۱۴۰۰

داوران

چکیده

لیست داوران نشریه علمی - پژوهشی دانش سیاسی
سال هفدهم شماره اول (پیاپی ۳۳)، بهار و تابستان ۱۴۰۰ (بترتیب حروف الفبا)
ردیف                         نام و نام خانوادگی                          سمت
۱            سیدمحمدرضا احمدی طباطبایی ........... دانشیار دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
۲            اصغر افتخاری .................................. استاد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
۳            مرتضی بحرانی ................................ استاد پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
۴            مهدی جاودانی مقدم ........................ استادیار دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
۵            ناصر جمالزاده ................................ دانشیار دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
۶            محمدحسن خانی ............................. دانشیار دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
۷            روح‌الامین سعیدی .......................... استادیار دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
۸            امید شفیعی قهفرخی ....................... استادیار دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
۹            مجتبی عزیزی ................................. استادیار دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
۱۰           مصطفی غفاری ................................ استادیار دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
۱۱           علیرضا کوهکن ............................... استادیار دانشگاه علامه طباطبائی
۱۲           ابوذر گوهری مقدم ......................... دانشیار دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
۱۳           محمدصادق نصرت‌پناه .................... استادیار دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
۱۴           حمید هوشنگی .............................. استادیار دانشگاه امام صادق علیه‌السلام

عنوان مقاله [English]

List of judges of the seventeenth year (1400)

دوره 17، شماره 1 - شماره پیاپی 33
تالیف مقاله
بهار و تابستان 1400
  • تاریخ دریافت: 19 اسفند 1399
  • تاریخ پذیرش: 19 اسفند 1399