آثار رسانه‌های غیررسمی بر خرد جمعی (مطالعه موردی: انتخابات ریاست جمهوری ایران)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (مسایل سیاسی ایران)

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علوم ارتباطات، واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، جمهوری اسلامی ایران

2 استاد دانشکده الهیات، حقوق و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، جمهوری اسلامی ایران

3 عضو هیات علمی گروه علوم ارتباطات، واحدعلوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، جمهوری اسلامی ایران

4 عضو هیات علمی گروه علوم ارتباطات، واحدعلوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، جمهوری اسلامی ایران.

چکیده

امروزه رسانه‌های غیررسمی  فضایی مهم در تحقق، تقویت یا تضعیف خرد جمعی به شمار می‌‌آیند و در جامعه ما نیز این امر قابل مشاهده است. دغدغه مقاله حاضر مدلسازی آثار رسانه­های غیررسمی در شکل‌گیری مفاهیم خرد جمعی در رویداد انتخاباتی ریاست جمهوری ایران است. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ نحوه گردآوری داده آمیخته (کیفی ـ کمی) می‌‌باشد. در بخش کیفی از مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته (19 مصاحبه) و تحلیل تم به عنوان ابزاری برای اکتشاف مفاهیم در کنار مطالعه ادبیات پیشینه استفاده و در بخش کمی از نمونه 277 نفره به منظور طراحی مدل مطالعاتی استفاده شده است. یافته­های پژوهش با استفاده از نرم‌افزارهای اس.پی.اس.اس نسخه 20 و لیزرل نسخه 8/8 مورد تحلیل قرار گرفته؛ که در نهایت 11 مفهوم به عنوان اجزا شکل‌دهنده خرد جمعی و 10 مفهوم به عنوان اجزا شکل‌دهنده تهدیدها و فرصت­های رسانه‌های غیررسمی در شکل‌گیری خرد جمعی در رویداد انتخاباتی ریاست جمهوری ایران به‌دست آمده است. معیار نشر شایعه با ضریب تأثیر (61/0) قوی‌ترین تهدید رسانه­های غیررسمی، بیان دیدگاه‌ها با ضریب تأثیر (71/0) قوی‌ترین فرصت این رسانه­ها در شکل­گیری خرد جمعی و عقلانیت جمعی نیز با ضریب تأثیر (78/0) بالاترین تأثیر را در شکل‌گیری خرد جمعی انتخاباتی داشتند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of informal media on collective wisdom (Case-study: Iranian Presidential Election)

نویسندگان [English]

 • Ashraf kareimi-rahjerdi 1
 • Abdolali Ghavam 2
 • Raha Kharrazi 3
 • Ali Geranmayepoor 4

1 Ph.D Student in Communication Science , Islamic Azad University, Science & Research Branch of Tehran .

2 Professor of Political Science,, Islamic Azad University, Department of Law & Political Science, Science & Research Branch of Tehran .

3 Assistant Professor in Communication Science , Islamic Azad University, Science & Research Branch of Tehran .

4 Assistant Professor in Communication Science , Islamic Azad University, Science & Research Branch of Tehran .

چکیده [English]

Informal media today is an appropriate space for the realization, strengthening or weakening of collective wisdom in a society; The purpose of this study was to identify, categorize and model the position of informal media (social networks and messengers) in the formation of collective wisdom concepts in the Iranian presidential election event; The present study was applied in terms of purpose and mixed (qualitative-quantitative) in terms of data collection. In the qualitative part, semi-structured interviews (19 interviews) and theme analysis were used as a tool to explore concepts along with the study of background literature, and in the quantitative part, a sample of 277 doctoral graduates was used to design a study model.  Findings were analyzed using SPSS software version 20 and LISREL version 8.8. Finally, 11 concepts as components of collective wisdom and 10 concepts as components of threats and opportunities Informal media outlets reported on the formation of collective wisdom in the Iranian presidential election event; Criteria for spreading rumors with an impact factor (0.61) The strongest threat of informal media, freedom of expression with an impact factor (0.71) The strongest opportunity of these media in the formation of collective wisdom and collective rationality with an impact factor (0.78) Had the highest impact on the formation of collective electoral wisdom.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: Collective wisdom
 • Election
 • Informal Media
 • Opportunity
 • Presidential election
 • Threat
امیدی، علی و مرادی‌فر، سعیده (1397). «تبیین تأثیر رسانه‌های اجتماعی بر مشارکت سیاسی (مطالعه موردی استان مازندران)»، مجله جهانی رسانه. 1(13)، 275-254.
تاجیک، محمدرضا و خداخواه آذر، سمیه (1395). «رسانه‌های اجتماعی مجازی و عرصه سیاست در ایران (بررسی موردی انتخابات دهم ریاست جمهوری و کارناوال‌های شهری در تهران)»، فصلنامه سیاست مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی. 3(46)، 572-553.
راسخ، کرامت‌الله؛ قربانی، عاطفه و ماهوری، محمد (1398). «تأثیر محیط آموزشی و رسانه‌های ارتباط جمعی بر جامعه‌پذیری سیاسی دانشجویان دانشگاه شیراز»، دوفصلنامه دانش سیاسی. 1(29)، 81-101.
رسولی قهرودی، مهدی؛ علوی‌تبار، علیرضا و زابلی، ساحل (1398). «تأثیر تبلیغات سیاسی منفی بر رفتار رأی‌دهی و مشارکت انتخاباتی (مطالعه موردی دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در تهران)»، دوفصلنامه دانش سیاسی. (30)، 464-443.
رضایی، حسین و کاظمی‌پور، شهلا (1395). «بررسی رابطه میان استفاده از محتوای سیاسی وب‌سایت‌های داخلی و خارجی و مشارکت سیاسی انتخاباتی (مطالعه موردی شهروندان همدان)»، نشریه راهبرد. 2(80)، 286-255.
رهبر قاضی، محمودرضا؛ آشنایی، سهیلا و شهریاری، اعظم (1396). «بازاریابی سیاسی و فرایند تصمیم‌گیری رأی‌دهندگان؛ مطالعه موردی: جوانان رأی‌دهنده‌ اصفهانی در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی. 2(3)، 233-217.
رهبر قاضی، محمودرضا؛ مسعودنیا، حسین و نساج، حمید (1396). «پیش‌بینی نقش رسانه‌ها در میزان‌ تمایل شهروندان اصفهان به شرکت در انتخابات ریاست جمهوری سال 1396»، دو فصلنامه دانش سیاسی. 24(12)، 138-117.
شمس، مرتضی و فرقانی، محمدمهدی (1397). «شبکه‌های اجتماعی مجازی و تولید شایعات در انتخاباتِ سیاسی (مطالعه موردی: شبکه اجتماعی اینستاگرام)»، رسانه‌های دیداری و شنیداری. 3 (28)،120-95.
شهرام­نیا، امیرمسعود؛ ابراهیمی­پور، حوا؛ محموداوغلی، رضا و ملکان، مجید (1396). «سنجش تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر مشارکت سیاسی: مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه مازندران»، جامعه‌شناسی کاربردی. 1(28)، 32-19.
ضیائی‌پرور، حمید (1396). «کارکرد اطلاع‌رسانی شبکه‌های اجتماعی مجازی»، ماهنامه فرهنگی و هنری چهارگوش. 1(3)، 38-18.
عقیلی، وحید؛ روشندل اربطانی، طاهر و فرجیان، محمدمهدی (1397). «نقش شبکه‌های اجتماعی در انتخابات در ایران و تأثیر آنها بر نقش رسانه‌های سنتی»، فصلنامه مطالعات رسانه‌های نوین. 4(13)، 171-204.
غفاری ساروی، مصطفی (1398). «نقش فضای مجازی در چهارچوب‌سازی برای رأی‌دهندگان: مطالعه انتخابات مجلس دهم در تهران»، فصلنامه مطالعات رسانه‌های نوین. 1(19)، 226-191.
غیاثی، محمد (1394). «تأثیر گسترش فناوری­های ارتباطی، اینترنت و شبکه­های مجازی اجتماعی بر توسعه سیاسی ایران». (پایان‌نامه کارشناسی ارشد)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، تهران، ایران.
کریمی راهجردی، اشرف؛ قوام، عبدالعلی؛ خرازی آذر، رها و گرانمایه‌پور، علی (1398). «جایگاه شبکه‌های اجتماعی مجازی و پیام‌رسان موبایلی در شکل‌گیری خرد جمعی»، فصلنامه مطالعات رسانه­های نوین. 5(17)، 34-1.
معصومی، مجید و محبان، محمدجواد (1393). «مطبوعات محلی و مشارکت سیاسی مردم در انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری مطالعه موردی شهر کرمان»، دوفصلنامه دانش سیاسی. 2(20)، 198-175.
مهدی‌زاده طالشی، سیدمحمد؛ خالدیان، اقبال و فردوسی، مهراوه (1396). «نقش نرم‌افزار اجتماعی تلگرام، در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری از منظر رأی‌دهندگان»، فصلنامه مطالعات رسانه‌های نوین. 3(10)، 42-9.
 
Bansal, M.; Vij, A. K. & Nayyar, R. (2019). "Flexible Mental Models and Collective Wisdom Through Social Media: An Interpretive Structural Modeling Approach", Journal of Operations and Strategic Planning. 2(1), 65-84.
Chen, H. De; P. Hu, Y. & Hwang, B. H. (2014). "Wisdom of crowds: The value of stock opinions transmitted through social media", The Review of Financial Studies. 27(5), 1367-1403.
Jayles, B.; Escobedo, R.; Cezera, S.; Blanchet, A.; Kameda, T.; Sire, C. & Theraulaz, G. (2020). "The impact of incorrect social information on collective wisdom in human groups", arXiv preprint arXiv: 2003. 06160.
Kyriazis, D.; Autexier, S.; Boniface, M.; Engen, V.; Jimenez-Peris, R.; Jordan, B.; ... & Maglogiannis, I. (2019). "The CrowdHEALTH project and the Hollistic Health Records: Collective Wisdom Driving Public Health Policies", Acta Informatica Medica. 27(5), 369.
Matušková, A. & Strielkowski, W. (2014). "Technology Applications in Czech Presidential Elections of 2013: A Story of Social Networks", Mediterranean Journal of Social Sciences. 5(21), 419.
Tang, V. W. (2017). Wisdom of Crowds: Cross sectional Variation in the Informativeness of Third Party Generated Product Information on Twitter. Journal of Accounting Research.avialable at: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1475-679X.12183/full.
Wang, M. H. & Lei, C. L. (2016). "Boosting election prediction accuracy by crowd wisdom on social forums", In Consumer Communications & Networking Conference (CCNC). 132016th IEEE Annual (pp 353-348). IEEE.aviailable at: http://ieeexplore.ieee.org/abstract/document//7444805
دوره 17، شماره 2 - شماره پیاپی 34
تالیف مقاله
مهر 1400
صفحه 547-568
 • تاریخ دریافت: 16 آذر 1399
 • تاریخ بازنگری: 28 دی 1399
 • تاریخ پذیرش: 10 شهریور 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 24 شهریور 1400