تأثیر سرمایه اجتماعی بر گرایش به مردم‌سالاری (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه اصفهان)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (مسایل سیاسی ایران)

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان،گروه علوم سیاسی، اصفهان، جمهوری اسلامی ایران

2 دانش آموخته علوم سیاسی از دانشگاه اصفهان، اصفهان، جمهوری اسلامی ایران

10.30497/pkn.2021.239138.2724

چکیده

مردم‌سالاری امروزه به عنوان یکی از ارکان حکومت‌های مردمی به شمار می‌آید. محققان از عوامل مختلفی به عنوان متغیرهای تأثیرگذار بر رشد فرهنگ مردم‌سالارانه در کشورها نام برده­اند. این پژوهش به آزمون این رابطه در بین دانشجویان دانشگاه­های شهر اصفهان به شیوه پیمایشی در سال تحصیلی 1398-99 می­پردازد. حجم نمونه این پژوهش 361 نفر می­باشد که نمونه­های لازم بر اساس روش خوشه­ای چندمرحله­ای به‌دست آمده­اند. با تقسیم سرمایه اجتماعی به دو بعد ساختاری و شناختی، نتایج پژوهش نشان می­دهد که هر دو مؤلفه سرمایه اجتماعی تأثیر معنی­داری بر روی تمایل به مردم‌سالاری در بین دانشجویان دانشگاه‌های اصفهان، داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Impact of Social Capital on Tendecy for Democracy (Case-study: student of Isfahan University)

نویسندگان [English]

 • Mahmoud-reza Rahbarghazi 1
 • Zahra Jafari 2
 • Nasim Kordalivand 2

1 Assistant Professor of Isfahan University, Department of Politica Science,

2 M.S. in Politlcal Science from Isfahan University

چکیده [English]

According to some scholars, many countries today are looking to democracy as the best model of government. In this regard, scholars have cited various factors as influencing variables on the growth of democratic culture in countries. They believe that the most important factor in political development is social capital. This study examines that idea among the students of Isfahan Universities by survey method in the academic year 1398-99. The sample size of this study is 361 people that the necessary samples were obtained by multistage clustering method. The result show that both components of social capital (structural and cognitive dimensions) had a significant impact on the tendency for democracy and reinforced such a tendency among individual.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: Democracy
 • I.R.Iran
 • Isfahan Unidersity
 • politics
 • social capital
 • Student
احمدی، یعقوب و نمکی، آزاد (1391). «سرمایه اجتماعی و گونه دموکراتیک فرهنگ سیاسی: تحلیل ثانویه داده‌های پیمایش ارزش‌های جهانی برای استان‌های ایران»، علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی. (59)، 194-141.
ارسیا، بابک و ساعی، احمد (1398). «تأثیر سرمایه اجتماعی دولت بر توسعه سیاسی از دیدگاه شهروندان تهرانی»، دانش سیاسی. 15(1)، 28-1.
افتخاریان، رضا؛ کلدی، علیرضا؛ سام، شیما؛ صحاف، رباب و فدایی وطن، رضا (1395). «روایی پایایی نسخه فارسی پرسشنامه سرمایه اجتماعی اونیکس در سالمندان»، سالمند. 40(11)، 188-175.
پوتنام، رابرت (1380). دموکراسی و سنت‌های مدنی، (محمدتقی دلفروز، مترجم). تهران: انتشارات روزنامه سلام.
جهانگیری، جهانگیر و ابوترابی زارچی، فاطمه (1391). «تحلیل عوامل مرتبط با اعتماد سیاسی دانشجویان»، نشریه علمی دانش سیاسی. 8(2)، 26-5.
حقیقت­خواه، محمد (1381). «راهکارهای تحقق مردم‌سالاری دینی در نظام علوی»، اندیشه حوزه. (32).
خامنه‌ای، سید علی (1380). بیانات مقام معظم رهبری، به تاریخ 11/05/1380، به نقل از سایت: KHAMENEI.IR
ساعی، علی؛ زارعیان، مریم و خدایی، ابراهیم (1392). «تحلیل فازی رابطه سرمایه اجتماعی و دموکراسی مطالعه تطبیقی بین کشور». جامعه‌شناسی ایران. 50(14)، 29-3.
سردارنیا، خلیل‌الله و یوسفی، بهمن (1395). «سنجش رابطه اعتماد و عضویت در انجمن‌های داوطلبانه با فرهنگ سیاسی دانشجویان: مطالعه موردی، دانشجویان دانشگاه شیراز»، نشریه علمی دانش سیاسی. 12(1)، 26-5.
شهریاری، ابوالقاسم؛ خلیلی، محسن و اکبری، حسین (1394). «سنجش رابطه سرمایه اجتماعی با تساهل مذهبی (نمونه پژوهی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد)»، مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران. 13(4)، 32-1.
شیری، حامد (1393). «زیست جهان دانشگاهی و نقش آن در شکل‌گیری فرهنگ سیاسی دموکراتیک (پیمایشی در بین دانشجویان دانشگاه تهران)»، پژوهشنامه علوم سیاسی. 9(4)، 133-103.
صادقی شاهدانی، مهدی و مقصودی، حمیدرضا (1389). «سنجش سرمایه اجتماعی استان‌های کشور با استفاده از روش تحلیل سلسله‌مراتبی»، نشریه علمی دانش سیاسی. 6(2)، 176-139.
طالبی، محمدحسین (1397). «نقش مردم در نظام سیاسی مردم‌سالاری دینی (اسلامی)»، سیاست متعالیه. 6(21)، 114-95.
علی­بابایی، غلامرضا (1382). فرهنگ سیاسی آرش. تهران: آشیان.
غفاری هشجین، زاهد؛ بیگی‌نیا، عبدالرضا و تصمیم قطعی، اکرم (1389). «عوامل مؤثر بر مشارکت سیاسی دانشجویان علوم سیاسی و فنّی دانشگاه تهران». نشریه علمی دانش سیاسی. 6(2)، 240-207.
غفوری، محمد و جعفری، روح­الله (1387). «سرمایه اجتماعی، جامعه مدنی و دموکراسی؛ رابطه متقابل یا یک سویه». پژوهشنامه علوم سیاسی. 12(3)، 238-209.
کریمی مله، علی. (1393). «الگوی مردم‌سالاری دینی و امنیت ملی»، فصلنامه مطالعات راهبردی. 17(64)، 64-35.
 
Arneil, Barbara (2006). Diverse Communities: The Problem with Social Capital. Cambridge: Cambridge University Press.
Almond, G. A. & Verba, S. (2015). The civic culture: Political attitudes and democracy in five nations. Princeton university press.
Diamond, L. (1999). Developing democracy: Toward consolidation. JHU Press.
Fukuyama, F. (2001). "Social capital, civil society and development", Third World Quarterly. 22(1), 7-20.
Fung, A. (2003). "Associations and democracy: Between theories, hopes, and realities", Annual Review of Sociology. (29), 515-539.
Granovetter, M. (1973). "The strength of weak ties", American Journal of Sociology. 78(6), 1360-1380.
Haus, M. & Sweeting, D. (2006). "Local Democracy and Political Leadership: Drawing a Map", Political Studies. 54(2), 267-288.
Herreros, Francisco (2004). Problem of Forming Social Capital, Why Trust? Gordonsville, VA USA: Palgrave Macmillan.
Inglehart, R. (2018). Culture shift in advanced industrial society. Princeton University Press.
Luhmann, N. (1988). Familiarity, confidence, Trust: Problems and Alternatives. In: Diego Gambetta (ed.): Trust: Making and Breaking Cooperative relations. Oxford: Basil Blackwell, 94-107.
Newton, K. (1999). Social capital and democracy in modern Europe. In: Jan Van Dept & Marco Maraffi & Kenneth Newton & Paul Whiteley (eds.): Social Capital and European Democracy. London and New York: Routledge, 3-24.
Nur-tegin, K. (2019). Social capital-a topsoil for democracy. Review of Social Economy, 1-25.
Onyx, J. & Bullen, P. (2000). "Measuring social capital in five communities", The journal of applied behavioral science36(1), 23-42.
Paxton, P. (2002). "Social capital and democracy: An interdependent relationship", American Sociological Review. 67(2), 254-277.
Pillai, V. K.; Díaz, H. L.; Basham, R. E. & Ramírez-Johnson, J. (2011). "Democratic attitudes and social capital in Latin America", International Social Work54(6), 767-779.
Portes, A. (2000). The two meanings of social capital. In Sociological forum (Vol. 15, No. 1, 1-12). Kluwer Academic Publishers-Plenum Publishers.
Putnam, R. (1993). Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy. Princeton: Princeton University Press.
Putnam, R. (2000). Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community. New York: Simon and Schuster.
Seligman, A. (1997). The problem of trust. Princeton: Princeton University Press.
Sommerfeldt, E. J. (2013). "The civility of social capital: Public relations in the public sphere, civil society and democracy", Public Relations Review. 39(4), 280-289.
Tönnies, F. & Loomis, C. P. (1955). Community and Association. London: Routledge and Kegan Paul.
Uslaner, E. M. (1999). Democracy and social capital. In M. Warren (Ed.), Democracy and trust (pp. 121-150). Cambridge: University Press.
Warren, M. E. (2001). Democracy and Association. Princeton, NJ: Princeton University Press.
Zmerli, S. & Newton, K. (2008). "Social trust and attitudes toward democracy", Public opinion quarterly72(4), 706-724.
دوره 17، شماره 2 - شماره پیاپی 34
تالیف مقاله
پاییز و زمستان 1400
صفحه 357-382
 • تاریخ دریافت: 12 مرداد 1399
 • تاریخ بازنگری: 01 شهریور 1400
 • تاریخ پذیرش: 01 شهریور 1400