لیست داوران سال هفدهم شماره دوم (پیاپی ۳۴)، پاییز و زمستان ۱۴۰۰

داوران

چکیده

لیست داوران نشریه علمی - پژوهشی دانش سیاسی

سال هفدهم شماره دوم (پیاپی ۳۴)، پاییز و زمستان ۱۴۰۰ (بترتیب حروف الفبا)

ردیف                         نام و نام خانوادگی                          سمت
۱            مصطفی اسماعیلی ...................................... عضو هیات علمی دانشگاه عالی دفاع ملی
۲             اصغر افتخاری .................................. استاد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
۳            فاطمه افشاری .................................. استادیار پژوهشکده قوه قضائیه
۴            حسن بشیر ..................................... استاد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
۵            مهدی جاودانی مقدم ......................... استادیار دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
۶            سیدجواد حسینی ............................ استادیار دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
۷            محمدباقر حشمت‌زاده ............................ دانشیاردانشگاه شهید بهشتی
۸            مهدی حمزه‌پور ............................. استادیار دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
۹            محمدحسن خانی ............................. دانشیار دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
۱۰            جلال درخشه ............................. استاد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
۱۱           رضا سیمبر ..................................... استاد دانشگاه گیلان
۱۲           فرشاد شریعت ................................ استاد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
۱۳           امید شفیعی قهفرخی ................................ استادیار دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
۱۴           مصطفی غفاری ................................ استادیار دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
۱۵           ارسلان قربانی شیخ‌نشین .................... استاد دانشگاه خوارزمی
۱۶           ابوذر گوهری مقدم ......................... دانشیار دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
۱۷           حمید هوشنگی ................................. استادیار دانشگاه امام صادق علیه‌السلام

عنوان مقاله [English]

List of judges of the sixteenth year (1400)

دوره 17، شماره 2 - شماره پیاپی 34
تالیف مقاله
پاییز و زمستان 1400
  • تاریخ دریافت: 31 شهریور 1400
  • تاریخ پذیرش: 31 شهریور 1400