طراحی الگوی رفتار سیاسی در تصمیم‌گیری راهبردی مدیران ورزش ایران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (مسایل سیاسی ایران)

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده فنی و حرفه ای محمودآباد، دانشگاه فنی و حرفه ای، مازندران، جمهوری اسلامی ایران.

2 عضو هیات علمی گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده مازنداران، بابلسر،جمهوری اسلامی ایران

چکیده

سیاست و ورزش رابطه پیچیده‌ای دارند و در ایران این موضوع بنابه دلایل مختلف اهمیتی دوچندان یافته است. بر این اساس تلاش شده تا الگوی رفتار سیاسی مدیران ورزشی ایران مورد تحلیل واقع شود. جامعه آماری پژوهش کلیه مدیران ورزش ایران در سال 99-1398 می‌باشند. جهت سنجش متغیرهای پژوهش از دو پرسشنامه رفتار سیاسی و تصمیم‌گیری راهبردی استفاده شده است. نتایج نشان داد ساختار رفتار سیاسی بر تصمیم­گیری راهبردی تأثیرگذار نیست. با توجه به این نتیجه؛ ابعاد رفتار سازمانی که شامل رفتارهای غیراصولی با همکاران، رفتارهای خودخدمتی در سازمان، استفاده از گروه حامیان برای خود، مورد ستایش قرار گرفتن، ایجاد گروه قدرتمند در سازمان، رفت‌وآمد با افراد قدرتمند در سازمان و لزوم رعایت الزامات اخلاقی می­باشد؛ با رفتار سیاسی همخوانی دارد. اما استفاده از پایگاه اطلاعات برای استفاده سیاسی در سازمان تأیید نگردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a pattern of political behavior in strategic decision making of Iranian sports managers

نویسندگان [English]

 • Seyed Hossein Alavi 1
 • Mortaza Dousti 2

1 Physical Education and Sport Sciences, Assistant Professor of Department of Technical and Vocational of Mahmoud Abad Branch of Technical and Vocational University (TVU), Mazandaran, I.R.Iran

2 Faculty member of Department of Physical Education and Sports Sciences, Mazandaran, University, Baboulsar, L.R.Iran

چکیده [English]

Politics and sports have a complex relationship. Based on this, an attempt has been made to analyze the pattern of political behavior of Iranian sports managers. The statistical population of the study includes all sports managers in Iran in 2018-2019. Two questionnaires have been used to measure research variables: Political Behavior Questionnaire and Strategic Decision Making Questionnaire.The results showed that the structure of political behavior does not affect strategic decision-making. According to this result, the dimensions of organizational behavior include unprincipled behavior with colleagues, Self-service behaviors in the organization, Use the support group for yourself, Create a strong group in the organization, Meet powerful people in the organization and It is necessary to observe moral requirements that Consistent with political behavior. However, the use of the database for political destinations was not approved in the organization.

کلیدواژه‌ها [English]

 • I.R.Iran
 • Manager
 • Pattern
 • political behavior
 • strategic decision making
 • Sports management
ابراهیم­پور آهندانی، عاطفه؛ جعفری‌نیا، سعید و حسن­پور، اکبر و خیراندیش، مهدی (1398). «الگوی عوامل بروز رفتارهای سیاسی انحرافی در صنعت بانکداری؛ کاربرد رویکرد کیفی»، مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران. 4(11)، 171-158.
احمدی، حمید و طهماسبی نوذر، خلیل (1399). «رابطه قانون و حکمرانی سیاسی در ایران معاصر (سده نوزدهم و عصر مشروطه)»، دو فصلنامه علمی دانش سیاسی. 16(1)، 24-1.
ایرانی کرمانی، فاطمه؛ زینلی، سینا و علوی، سیدصادق (1392). «اصول و مبانی تصمیم‌گیری استراتژیک»، اولین کنفرانس بین‌المللی حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.
باغ خواستی، فاطمه و ضامنی، فرشیده (1395). «بررسی رابطه بین منابع قدرت مدیران با رفتار سیاسی کارکنان» پژوهش ملل. (13)، 122-105.
پارسامقدم، مصطفی؛ سلاجقه، سنجر و کمالی، محمدجلال (1398). «مطالعه و تبیین عوامل مرتبط با مدیریت رفتار سیاسی در نظام بانکی و ارائه یک الگو با توجه به نقش میانجی سکوت سازمانی»، نشریه چشم‌انداز مدیریت دولتی. 10(1)، 212-188.
ترک‌زاده، جعفر و فریدونی، فائزه (1397). «پیش‌بینی شیوع رفتارهای سیاسی سازمانی در انواع سازمان‌ها». مجله جامعه‌شناسی. 3(29)، 138-117.
جلالی، سیدکرم و صلواتی، عادل (1395). «تحلیل نقش و اثر رفتار سیاسی بر عملکرد سازمانی»، اولین همایش بین‌المللی و سومین همایش ملی ایده‌های نوین در علوم مدیریت و اقتصاد.
رضایی، آسیابر (1395). «بررسی تأثیر ورزش بر توسعه پایدار شهری استان البرز». (پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم مدیرت ورزشی)، دانشگاه غیرانتفاعی شمال.
شریعتی فیض‌آبادی، مهدی (1398). «مطالعه تطبیقی دیپلماسی ورزش در توسعه روابط جرجی ایران و کشورهای منتخب»، دو فصلنامه علمی دانش سیاسی. 15(1)، 148-125.
شریعتی فیض‌آبادی، مهدی (1399). «آثار تحریم‌های اقتصاد سیاسی ایالات متحده بر ورزش جمهوری اسلامی ایران»، نشر علمی دانش سیاسی. 16(1)، 246-219.
شریعتی فیض‌آبادی، مهدی و گودرزی، محمود (1394). «جایگاه دیپلماسی ورزش در روابط بین‌الملل جمهوری اسلامی ایران»، نشریه علمی دانش سیاسی. 11(2)، 127-95.
عبدالهی، خلیل؛ راسخ، نازنین و قاسمی، حمید (1399). «مدل ارتباطی فرهنگ سازمانی با رفتار سیاسی و عقلانی در تصمیم‌گیری و اثربخشی سازمانی کارکنان ستادی وزارت ورزش و جوانان»، نشریه رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی. 30(8)، 140-125.
قلی­پور، رحمت‌الله؛ نرگسیان، عباس؛ نوروزی، داود و رشید، علی‌اصفر (1396). «مطالعه تأثیر کیفیت کاری بر بروز رفتارهای سیاسی در میان مدیران مدارس و کارکنان ستادی آموزش و پرورش ناحیه 4 شهر کرج با نقش میانجیگری نیروی حفظ کارکنان»، نشریه نوآوری‌های مدیریت آموزشی. 3(12)، 27-7.
مختاری، رباب؛ صفانیا، علی‌محمد و پورسلطانی زرندی، حسین (1398). «آزمون مدلی از عوامل تأثیرگذار بر رفتارهای سیاسی در سازمان‌های ورزشی»، نشریه مدیریت ورزشی. 1(11)، 131-119.
نعمتی، لیلا؛ صفایی شکیب، علی و عبدالملکی، بابک (1399). «نقش هنجارهای وظیفه‌گرایانه کانت و راهبردهای اخلاقی در کاهش رفتارهای سیاسی منفی با نقش میانجی ادراکات سیاسی کارکنان از اخلاق مطالعه موردی: دانشگاه پیام‌نور شهر همدان»، نشریه جامعه شناسی کاربردی. 80(31)، 154-139.
نقشبندی، سیدصلاح­الدین و میرانی، کاوه (1398). «اعتباریابی پرسشنامه ادراک رفتارهای سیاسی سازمانی»، مطالعه مدیریت ورزشی. (53)، 156-139.
همایون، محمد (1398). «تأثیرپذیری شیوه‌های حسابداری مدیریت از دی. ان. ای. سازمانی و تصمیم‌گیری استراتژیک مدیریت». (رساله دکتری حسابداری)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج، ایران.
Ahearn, K. K.; Ferris, G. R.; Hochwarter, W. A.; Douglas, C. & Ammeter, A. P. (2004). "Leader political skill and team performance", Journal of Management. 30(3), 309-327.
Alicia Ohlsson; Erik Hedlund & Gerry Larsson. (2016). Examining the relationship between personality, organizational political skill and perceived team performance in a multinational military staff exercise context. Journal of Military Studies. ISSN (Online) 1799-3350.
Cullen, K. L.; Gerbasi, A. & Chrobot-Mason, D. (2015). Thriving in central Doldor, E. (2017). From politically naïve to politically mature: conceptualizing leaders’ political maturation journey. British Journal of Management. 10-19.
Doldor, E. (2011). Examining Political Will, Political Skill and their Maturation among Male and Female Managers.
Elbanna, S. (2018). "The constructive aspect of political behavior in strategic decision-making: The role of diversity", European Management Journal. (36), 616-626.
Ferris, G. R.; Munyon, T. P.; Basik, K. & Buckley, M. R. (2008). "The Performance Evaluation Context: Social, Emotional, Cognitive, Political, and Relationship Components", Journal Human Resource Management Review. (18), 146-163.
Gotsis, G. N. & Kortezi, Z. (2010). "Ethical considerations in organizational politics: expanding the perspective", Journal of Business Ethics. (93), 497-517.
Javed, M.; Abrar, M. & Bashir, B. (2014). "Effect of perceived organizational politics and core self-evaluation on turnover intention: A South Asian perspective", International Journal of Human Resource Studies. 4(2), 33-49.
Kapoutsis, I.; Papalexandris, A.; Treadway, D. C. & Bentley, J. (2017). "Measuring political will in organizations theoretical construct development and empirical validation", Journal of Management. 43(7), 225-280.
Kodisinghe, K. A. M. S. (2010). "Impact of Perceived Organizational Politics on Employees’ Job Satisfaction In The Commercial Banking Sector Of Sri Lanka, Faculty of Business Studies and Finance", Wayamba University. (2): 268-273.
Merica, J. (2018). A Dissertation Submitted to the Graduate School at the University of Missouri-St. Louis. in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy in Psychology with an Emphasis.
Rosen, C. C.; Chang, C.; Johnson, R. E. & Levy, P. E. (2009). "Perceptions of the organizational context and psychological contract breach: Assessing competing perspectives", Organizational Behavior and Human Decision Processes. 108(2), 202-217.
Shepherd N. G.; Gerard, P.; Hodgkinson, E. M.; Said, E.; John, and M. R. (2019). "Political Behavior Does Not (always) Undermine Strategic Decision-Making", Theory and Evidence Long Range Planning. 201- 343.
Zibenberg, A. (2017). "Perceptions of organizational politics: A cross-cultural perspective", Global Business Review. 18(4), 849-860.
دوره 18، شماره 1 - شماره پیاپی 35
تالیف مقاله
فروردین 1401
صفحه 199-218
 • تاریخ دریافت: 06 شهریور 1399
 • تاریخ بازنگری: 14 فروردین 1400
 • تاریخ پذیرش: 18 دی 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 29 بهمن 1400