آیت الله سید علی سیستانی، واقع گرایی اسلامی، صلح و امنیت در عراق

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (روابط بین الملل)

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای رشته روابط بین الملل،دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، جمهوری اسلامی ایران

2 عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، دانشگاه تهران، تهران، جمهوری اسلامی ایران

3 عضو هیات علمی گروه روابط بین الملل ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، جمهوری اسلامی ایران

چکیده

نقش مرجعیت در جوشش و اعتلای حوزه نجف اشرف و همچنین تحولات عراق بسیار پُررنگ بوده است. در این میان به‌ویژه آیت‌الله سیستانی به‌خاطر داشتن شخصیتی کاریزماتیک، عملگرا بودن، واقع‌گرایی و مصلحت‌گرایی، موقعیتی راهبردی داشته‌اند که در دوره اخیر کاملاً برجسته است. سؤال اصلی این پژوهش ناظر بر نقش ایشان در برقراری صلح، وفاق و امنیت ملی در داخل عراق و همچنین در سیاست خارجی صلح‏آمیز این کشور با دیگر کشورها است. برای این منظور محققان از نظریه و الگوی تحلیلی برآمده از واقع‌گرایی اسلامی بهره برده‌اند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که آیت‌الله سیستانی به ترکیبی مؤثر و هدفمند از اصول اسلامی و هنجارهای پذیرفته‌شده جامعه جهانی برای تحقق آرمان سیاسی دست یافته‌اند که امکان تأسیس و تقویت اصل صلح را در گستره داخلی عراق و مناسبات خارجی این کشور فراهم ساخته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Ayatollah Sistani, Islamic Realism and Peace and Security in Iraq

نویسندگان [English]

 • Niloofar Tehranizadeh 1
 • Hamid Ahmadi 2
 • Mahdi Zakerianamiri 3

1 Ph.D Student ii International Relaion, ,Science and Research branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2 Faculty member of the Law and Political Science, University of Tehran.

3 Associate Professor, Department of International Relations. Islamic Azad University, Science and Research Branch,, Tehran

چکیده [English]

After the fall of Saddam, the seminary of Najaf Ashraf, was able to start a new life. In the meantime, the role of Ayatollah Sistani, in this period has been very prominent. The most important components of his personality based on the principle of Islam are: paying attention to the facts and striving to ensure the peace, security and interests of Iraq. Now, considering his prominent religious figure in the Islamic world and the Shiite authority of Ayatollah Sistani, the question in this study is how to analysis his strategic successes by avoiding politics in the equations of power inside Iraq? To answer this question, scholars have used the theory of Islamic realism and have come to the conclusion that: Ayatollah Sistani had achieved an effective and purposeful combination of Islamic principles and international norms that allowed him to establish and strengthen peace in Iraq, through limited and definite cooperation with foreign forces.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Iraq
 • Islamic realism
 • Najaf school
 • national security
 • National Unification
 • peace
 • Seyyed Ali Hoseini Sistani
قرآن کریم.
آقابخشی، علی (1363). فرهنگ علوم سیاسی. تهران: نشر قندر.
ایزدهی، سید سجاد (1397). مشارکت سیاسی در فقه سیاسی شیعه. تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگی و  اندیشه اسلامی.
بیگدلی، محمدرضا (1395). اسلام و حقوق بین‌الملل. تهران: گنج دانش.
حاجی یوسفی، امیرمحمد و عارف‌نژاد، ابوالقاسم (1390). «نشانه‌شناسی گفتمان اسلام سیاسی مردم‌سالار آیت‌الله سیستانی»، پژوهشنامه علوم سیاسی. 6(4)، 74-41.
الدیک، محمود ابراهیم (1398). معاهدات بین‌المللی در اسلام و حقوق بین‌الملل عمومی، (ابراهیم موسی‌زاده، مترجم). تهران: مجد.
سجادی، سید عبدالقیوم (1381). «دیپلماسى و رفتار سیاسى در اسلام»، نشریه علوم سیاسی. (12)، 183-161.
سلیمی، حسین (1391). «رئالیسم اسلامی و درک روابط بین­الملل مدرن»، دوفصلنامه علمی پژوهشی، «پژوهش سیاست نظری». (12)، 75-39.
شمس‌الدینی، سعید؛ مرتضوی، خدایار و نوابخش، مهرداد (1400). «پیوند پلورالیسم و فدرالیسم با تأکید بر دموکراسی انجمنی»، نشریه علمی دانش سیاسی. 17(1)، 162-139.
شیرخانی، علی (1381). «آینده باورها و اعتقادات دینى در پروسه جهانى شدن»، پگاه حوزه. (78)، 41-32.
علی‌اکبرزاده، حامد (1398). ساخت‌گشایی عقلانیت اسلامی. قم: کتاب طه.
علوی، حسن و حسینی شیرازی، محمد (1384). شیعیان در حکومت عراق، (محمدنبی ابراهیمی، مترجم). تهران: سوره مهر.
غرایاق زندی، داوود (1389). «فرایند ملت ـ دولت‏سازی، شکل‏گیری هویت ملی و بازسازی در عراق: تجارب تاریخی و دورنمای آینده»، فصلنامه مطالعات راهبردی. 13(47)، 35-5.
فاتح، ابوالفضل (بی‌تا)، مکتب نجف، قسمت اول: https://fa.shafaqna.com/news/62551/.
فاتح، ابوالفضل (بی‌تا)، مکتب نجف،  قسمت سوم: https://www.cgie.org.ir/fa/news/212212/
فیروزآبادی، مهدی؛ جلالی، محمود و رئیسی، لیلا (1394). «تأثیر تئوری­های واقع­گرایانه روابط بین­الملل بر توسعه حقوق بین­الملل»، فصلنامه پژوهشی حقوق عمومی. (48)، 95-69.
قاسمی، فرج‌الله (1388). «مرجعیت و سیاست در عراق پس از اشغال؛ با تأکید بر اندیشه آیت‌الله سیستانی»، علوم سیاسی. (45)، 142-111.
قاسمی، فرهاد (1386). «بررسی مفهوم امنیت در سیاست تازه بین‌الملل»، اطلاعات سیاسی اقتصادی. (245و246)، 39-12.
لوبون، گوستاو؛ زیدان، جرجی (1369). اسلام و تاریخ تمدن عرب، (هادی خاتمی بروجردی، مترجم). تهران: صدر.
مجلسی، سیدمحمدباقر (بی‌تا)، بحارالانوار، بیروت: بی‌نا.
نادری، مهدی (1396). «مدل نظری (اخلاق جنگ) در تفکر شیعی با تأکید بر دیدگاه حضرت آیت‌الله سیستانی»، نشریه علمی دانش سیاسی. 13(2)، 34-5.
نوری، محمداسماعیل (1379). آشنایی با ابواب فقه. تهران: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
یزدان فام، محمود (1387). «قواعد و هنجارهای بین‌المللی: پیدایش و تأثیرگذاری». فصلنامه مطالعات راهبردی، 11(42)، 778-757.
Abdellatif, A. M. (2003). Good Governance and Its Relationship to Democracy and Economic Development. Global Forum III on Fighting Corruption and Safeguarding Integrity. Seoul.
Dunoff, Jeffrey (2000), "International Legal Scholarship at theMillennium", 1 Chicago Journal of International Law. (85).
Mansour, Renad (2017). Iraq after the fall of ISIS:The struggle for the state, Middle East and North Africa Programm, July.
Scott Henson, Raymond (2005). Law and order in the international community: the impact of international law on interstate relations, MSc Thesis,Vanderbilt University, New York.
https://www.sistani.org/arabic/in-news/24988
https://www.nytimes.com/2008/02/20/opinion/20gerecht.html
https://doi.org/10.1080/13530194.2018.1429988/ The 'formal/ Marja: Shi'i clerical authority and the state in post-2003 Iraq/Harith Hasan Al-Qarawee/2018
.https://fa.shafaqna.com/news/230816/
https://www.foreignaffairs.com/privacy-policy/Saving Iraq/What Ayatollah Sistani Can do/ Ranj Alaaldin/2016
http://www.sistani.org/persian/data/3/
http//www.politico.com/magazine/story/2/Zalmay Khalilzad/02,2016
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/sistanis-roadmap-to-the-renewal-of-political-legitimacy-in-iraq/
http://www.sistani.org/persian/statement/26511
http://www.washingtonpost.com/archive/oponions/2004/04/19/understanding-sistani-rol/36661a27-d329bc.
دوره 18، شماره 1 - شماره پیاپی 35
تالیف مقاله
فروردین 1401
صفحه 151-172
 • تاریخ دریافت: 29 بهمن 1399
 • تاریخ پذیرش: 09 تیر 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 29 بهمن 1400