تأثیر جهانی‌شدن بر ثبات سیاسی در دوران اصلاحات، اصول‌گرایی و اعتدال‎گرایی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (سیاست‌گذاری و حکمرانی سیاسی)

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبائی-تهران-ایران

2 دانشگاه علامه طباطبائی

3 دانشگاه رازی

چکیده

جهانی‌شدن، کشورهای در حال توسعه را با چالش­های بسیاری مواجه کرده است. یکی از بنیادی­ترین این چالش­ها مسئله ثبات سیاسی می­باشد. با توجه به ارزش­ها و هنجارهای حاکم بر نظام جمهوری اسلامی ایران، حکومت‌های مختلف با گفتمان­های توسعه سیاسی، عدالت و اعتدال، شیوه­های خاصی را در رویارویی با آن برگزیده­اند. سؤال اصلی این است که تأثیر جهانی‌شدن بر ثبات سیاسی کشور طی دوره‌های اصلاحات، اصول‌گرایی و اعتدال‌گرایی چه بوده است؟ پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی انجام شده و از نوع همبستگی می­باشد. داده­ها با استفاده از نرم­افزار SPSS نسخه 22 تحلیل شده است که در آن از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی تک و چند متغیره از نوع هم‌زمان یا توأم (اینتر) بهره گرفته شده است. نتایج و یافته­های پژوهش حاکی از آن است که جهانی‌شدن با ثبات سیاسی رابطه معناداری دارد. شاخص ترکیبی جهانی‌شدن تقریباً 51 درصد از تغییرات ثبات سیاسی را تبیین نموده است. با توجه به مقادیر بتا ابعاد سیاسی و اجتماعی جهانی‌شدن به ترتیب بیشترین تأثیر منفی و بُعد اقتصادی تأثیر مثبت بر روی ثبات سیاسی داشته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Impact of globalization on political stability in Governments of Reform, Conservatives and Moderation

نویسندگان [English]

 • hamed mehrabaninchehbroun 1
 • samira akbari 2
 • Ghudrat Ahmadian 3

1 Allamed Tabatabaie university-Tehran-Iran

2 Allameh Tabatabaie university

3 Razi university

چکیده [English]

The various dimensions of globalization, especially in developing countries, have posed many challenges at the micro, intermediate and macro levels. One of the most fundamental of these challenges is the issue of political stability. Considering the values and norms governing the system of the Islamic Republic of Iran, reformist, principled and moderate governments with discourses of political development, justice and moderation have chosen special methods to deal with it. Accordingly, the main question is what has been the impact of globalization on the political stability of the country during the periods of reform, Conservatives and moderation? The research method is descriptive and correlational. The collected data were analyzed using SPSS software version 22. The results of the study indicate that the independent variable of globalization has a significant relationship with the dependent variable of political stability. The Combined Globalization Index explains approximately 51% of the changes in political stability. Given the beta values, the political and social dimensions of globalization have had the most negative impact and the economic dimension has had a positive impact on political stability, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Globalization
 • Governments of Conservatives
 • Governments of Moderation
 • Governments of Reform
 • I.R.Iran
 • political stability
ابراهیمی، شهروز (1385). «حاکمیت فراوستفالیا: جهانی‌شدن و تعامل حاکمیت ملی با حاکمیت بین‌المللی (با تأکید بر جمهوری اسلامی ایران)»، نشریه علمی دانش سیاسی. 2(4)، 35-5.
ادیبی‌سده، مهدی‌ و دیگران (1393). «رابطه مصرف رسانه‌ای با فرهنگ سیاسی جوانان؛ مطالعه موردی، شهر تبریز»، نشریه علمی دانش سیاسی. 10(1)، 25-5.
افتخاری، اصغر و جمالزاده، ناصر (1384). «علمای شیعه در عصر مشروطه و انگاره سلطه غرب»، نشریه دانش سیاسی. 1(1)، 66-44.
اکبری، عابد و اشرافی، مجتبی (1397). «تبیین و تعریف علل اجتماعی بی‌ثباتی سیاسی با استفاده از روش تحلیل مقایسه‌ای کیفی فازی»، پژوهشنامه تاریخ، رسانه و سیاست. 1(4)، 596-571.
برچر، مایکل و دیگران (1382). بحران، تعارض و بی­ثباتی (علی صبحدل، مترجم). تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
بیلی، فرانک (1366). «ثبات و بحران: نگرانی­هایی درباره دمکراسی»، مجله اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی. 17، 10-4.
پیری، داریوش و میرزایی، نوشین (1396). «جهانی شدن و تأثیرات سیاسی آن در ایران»، فصلنامه علوم سیاسی. 13(38)، 64-43.
خرمشاد، محمدباقر و محمدی­لرد، عبدالمحمود (1392). «شروط سیاسی بی­ثباتی (تحلیل تجربی بین کشوری)»، نشریه علمی دانش سیاسی. 9(2)، 44-29.
خواجه­سروی، غلامرضا (1382). رقابت سیاسی و ثبات سیاسی در جمهوری اسلامی ایران. تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
دلاوری، ابوالفضل (1394). «درآمدی انتقادی بر مفهوم و شاخص­های بی­ثباتی سیاسی: به سوی مدلی جامع و روزآمد برای سنجش بی­ثباتی سیاسی»، فصلنامه دولت­پژوهی. 1(2)، 93-59.
ساندرز، دیوید (1380). الگوهای بی­ثباتی سیاسی. تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
سیونگ یو، دال (1386). «جهانی شدن و بی­ثباتی جهانی»، پژوهش­نامه حقوق و علوم سیاسی. 2(6)، 152-137.
شولت، یان آرت (1385). نگاهی موشکافانه بر پدیده جهانی شدن (مسعود کرباسیان، مترجم). تهران: انتشارات علمی فرهنگی.
شهابی، سهراب و فهیمه عباسی (1396). «جهانی شدن اقتصاد و ثبات رژیم­های سیاسی در خاورمیانه عربی»، فصلنامه روابط خارجی. 9(1)، 202-177.
صفایی، صفی‌اله (1398). «آسیب‌شناسی تهاجم فرهنگی در بین جوانان استان همدان». نشریه علمی دانش سیاسی، 15(1)، 194-173.
طالبان، محمدرضا (1389). جامعه­شناسی سیاسی کلان، تحلیلی بین کشوری از بی­ثباتی سیاسی. تهران: نشر جامعه­شناسان.
فایرابند، ایو و فایرابند، روزالیند (1379). «خشونت سیاسی و ثبات سیاسی»، در خشونت و جامعه (اصغر افتخاری، مترجم). تهران: سفیر.
فریدمن، تامس. ال (1389). دنیا مسطح است: جهانی شدن در قرن بیست‌ویکم. تهران: نشر ماهی.
کرم­زادی، مسلم (1395). «سلفی­گرایی جهادی ـ تکفیری و آینده ثبات سیاسی در خاورمیانه»، فصلنامه پژوهش­های سیاسی جهان اسلام. 6(1)، 142-133.
کمیجانی، اکبر (1392). «اقتصاد سیاسی رشد اقتصادی»، فصلنامه پژوهش­ها و سیاست­های اقتصادی. 21(65)، 82-61.
گوهری‌مقدم، ابوذر (1390). «جهانی‌شدن و تروریسم جدید: ارائه مدلی مفهومی»، نشریه علمی دانش سیاسی. 7(1)، 213-183.
محمدی شیرکلایی، محمدزمان و دیگران (1395). «مطالعه تأثیر جهانی شدن بر ظرفیت و تلاش مالیاتی در کشورهای منتخب با رویکرد مدل رگرسیون داده‌های تابلویی آستانه‌ای (PSTR)»، پژوهشنامه اقتصاد کلان. 11(22)، 183-159.
محمدی‌لرد، عبدالمحمود (1392). «عوامل مؤثر بر ثبات یا بی‌ثباتی سیاسی ایران در دهه 1400 هجری شمسی». (رساله دکتری)، رشته علوم سیاسی گرایش جامعه‌شناسی سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.
محمود پناهی، سیدمحمدرضا و نامدار، علی (1395). «جهانی شدن و تأثیر آن بر تحول مفهوم امنیت ملی؛ تجربه جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه دانش انقلاب اسلامی. 1(1)، 100-87.
مرشدی‌زاد، علی و غفاری هشجین، زاهد (1386). «اسلام‌هراسی در اروپا؛ ریشه‌ها و عوامل»، نشریه علمی دانش سیاسی، 3(2)، 139-113.
نجفی علمی، کاظم (1385). «سخنی پیرامون قضیه جهانی شدن»، راهبرد یاس. 6، 368-343.
هزاوه‌ای، سیدمرتضی (1385). «تأثیرپذیری سیاست‌های توسعه در ایران از الگوهای مسلط ‌غربی»‌. نشریه علمی دانش سیاسی، 2(2)، 200-165.
Amavilah, V.; Asongu, S. A. & Andrés, A. R. (2017). "Effects of globalization on peace and stability: Implications for governance and the knowledge economy of African countries". Technological Forecasting and Social Change, 122, 91-103.
Bauman, Zygmunt (2000). Globalization: The Human Consequences, Available At: https://www.amazon.com/Globalization-Human-Consequences-Zygmunt-Bauman/dp/023111429X
Chisadza, C. & Bittencourt, M. (2018). "Globalisation and Conflict: Evidence from sub-Saharan Africa", International Development Policy Revue internationale de politique de développement, 10(10.1).
EZEMA, P. C. (2011). GLOBALIZATION AND POLITICAL STABILITY IN NIGERIA.
Gaoxiao, H. (2002). The Influence of Economic Globalization on the Chinese Political Stability and the Countermeasures [J]. Journal of PLA Nanjing Institute of Politics, 5.
GENG, M. J. & WANG, Y. G. (2003). Political Stability in China and Globalization [J]. Academic Exchange, 6.
Giddens, A. (1990). The Consequences of Modernity. Stanford: Stanford University Press.
Gissinger, R. & Gleditsch, N. P. (1999). "Globalization and conflict: Welfare, distribution, and political unrest", journal of world-systems research. 5(2), 327-365.
Hegre, H.; Gissinger, R. & Gleditsch, N. P. (2003). "Globalization and internal conflict". Globalization and armed conflict, 251-75.
HIS Markit (2020). "IHS Global Insight is now Economics and Country Risk from IHS Markit", Available At: https://ihsmarkit.com/btp/global-insight-economics-country-risk.html
IJET (2017). "iJET Country/City Security Assessment Ratings", Available At: http://ts.tandt.com/hill-rom/portal/csar.pdf
Kof (2018). "KOF Globalisation Index". Available At: https://www.kof.ethz.ch/en/
Mann, M. (2013). The Sources of Social Power, Volume 4, Globalizations, 1945-2011, Cambridge: Cambridge University Press.
Orozalieva, K. (2010). Impact of globalization on socio-economic and political development of the Central Asian countries.
Ozdemir, Haluk (2004). "Globalization and Identity Crisis: A Theoretical Explanation and the Turkish Example", Available At: www.researchgate.net/publication/303550155
Pooja (2017). "8 Theories of Globalization-Explained!", Available At: http://www.politicalsciencenotes.com/articles/8-theories-of-globalization-explained/642
Van de Walle, N. (1998). Economic globalization and political stability in developing countries. Project on World Security, Rockefeller Bros. Fund.
World Bank (2018a). "The Worldwide Governance Indicators", Available At: http://info.worldbank.org/governance/wgi/
World Bank (2018b), "Political Stability and Absence of Violence/Terrorism", Available At: http://info.worldbank.org/governance/wgi/pdf/pv.pdf
Yu-rong, W. U. (2003). Impact of Economic Globalization on Political Stability in China and Our Counter Measures. Journal of the Party School of Tianjin, 1.
دوره 18، شماره 1 - شماره پیاپی 35
تالیف مقاله
فروردین 1401
صفحه 249-278
 • تاریخ دریافت: 21 تیر 1400
 • تاریخ بازنگری: 07 شهریور 1400
 • تاریخ پذیرش: 23 مهر 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 29 بهمن 1400