ورزش و تقویت امنیت ملی (مطالعه موردی: تهدید امنیتی ورزشی رژیم صهیونیستی)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (مسایل سیاسی ایران)

نویسندگان

1 1. دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

2 دانشیار مدیریت ورزشی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

3 دانشگاه فنی و حرفه ای

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی کارکرد ورزش در تحقق اهداف امنیت ملی و به‌طور خاص جنبش بی.دی.اس (تحریم، عدم سرمایه‌گذاری و بایکوت رژیم صهیونیستی) است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ نحوه گردآوری داده‌ها کیفی (توصیفی ـ تحلیلی) است. جامعه آماری شامل تمامی متون مرتبط با حوزه جنبش بی.دی.اس، ورزش و رژیم صهیونیستی و نمونه آماری برابر با 71 اثر مرتبط با حوزه ورزشی و سیاسی ایران و رژیم صهیونیستی است. یافته­های پژوهش حاضر نشان دادند که ورزشکاران 23 کشور مسلمان به‌واسطه تجاوز این رژیم به خاک مردم فلسطین از حضور در برابر نمایندگان رژیم صهیونیستی در عرصه بین‌الملل خودداری و در کشورهای غیرمسلمان نیز به‌واسطه زیر پا گذاشتن حقوق بشر، بسیاری از چهره­های مشهور ورزشی از فضای ورزش به‌عنوان اهرمی برای افزایش فشار بر سیاست ضدانسانی رژیم صهیونیستی استفاده می­نمایند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Sport and empowering the national security (Case study: security-sports threates of the Zionist regime)

نویسندگان [English]

 • Mohsen Bahmani 1
 • Reza Saboonchi 2
 • Mahdi shariati Feizabadi 3

1 PhD Student

2 Associate Professor in Sport Management, Borujerd Branch, Islamic Azad University, Borujerd, Iran

3 TVU

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the function of sport in
achieving the goals of the BDS movement; The present study was qualitative (descriptive-analytical) in terms of applied purpose and in terms of data collection; The statistical population included all texts related to the field of BDS movement, sports and the Zionist regime and a statistical sample of 71 selected works in it. The findings of the present study showed that athletes from 23 Muslim countries refused to appear in front of the Zionist regime's representatives in the international arena due to the regime's aggression on Palestinian soil, and in non-Muslim countries due to human rights violations by many famous sports figures. They use the sports space as a lever to increase the pressure on the anti-human policy of the Zionist regime.

کلیدواژه‌ها [English]

 • BDS
 • boycott
 • national security
 • Sanctions
 • Sports
 • Zionist Regime
آران، گیدیون (1378). بنیادگرایی صهیونیستی یهود: گروه مؤمنان در اسرائیل (گوش امونیم)، (احمد تدین، مترجم). تهران: نشر هرمس.
افتخاری، اصغر (1379). «امنیت در حال گذار: تحول معنای امنیت در قرن بیستم و یکم»، فصلنامه مطالعات راهبردی. 10(3)، 47-28.
ایزدی، فؤاد؛ شفیعی سروستانی، فاطمه و عاملی، سعیدرضا (1393). «کشمکش بر سر برندسازی رژیم اشغالگر صهیونیستی در آمریکا؛ مطالعه موردی جنبش بی.دی.اس و دانشگاه هرتزلیای رژیم صهیونیستی»، دو فصلنامه دانش سیاسی. 20(2)، 174-149.
خبیری، محمد و شریعتی فیض‌آبادی، مهدی (1394). سپتامبر سیاه؛ ورزش و تروریسم بین‌الملل. تهران: نشر تیک تاک.
شریعتی فیض‌آبادی، مهدی (1399.الف). «آثار تحریم‌های اقتصادسیاسی ایالات متحده بر ورزش جمهوری اسلامی ایران»، دوفصلنامه دانش سیاسی. 31(1)، 246-219.
شریعتی فیض‌آبادی، مهدی (1399.ب). «جمهوری اسلامی ایران و رژیم صهیونیستی؛ دوگانه ورزش در عرصه بین‌الملل»، فصلنامه مطالعات راهبردی. 14(9)، 226-213.
شریعتی فیض‌آبادی، مهدی و ناظمی، مازیار (1396). «طراحی مفاهیم فرهنگ صلح‌ساز ورزش در توسعه روابط بین‌الملل (مطالعه موردی طرح ویو «جهان عاری از خشونت و افراطی‌گری» ریاست جمهور ایران)»، فصلنامه راهبرد فرهنگی اجتماعی. 24(6)، 188-163.
قربان‌پور، علی و قربان‌پور، محمد (1397). «مفهوم امنیت ملی و نقش قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تأمین آن»، جشنواره تألیفات علمی برتر علوم انسانی اسلامی ـ جایزه ویژه علامه جعفری.
مهدی‌زاده سراج، الهه و دبیری مهر، امیر (1399). «جنبش جهانی تحریم اسرائیل؛ ماهیت، اهداف، دستاوردها و ارائه راهبردهای تبلیغی»، پژوهش‌نامه رسانه بین‌الملل. 16(5)، 134-111.
موسوی، مسعود (1398). «تحلیل؛ ورزش و امنیت ملی»، دیده‌بان امنیت ملی. 90(10)، 76-46.
نیکو، حمید و سویلمی، مرتضی (1396). «جایگاه برنامه هسته‌ای ایران در دکترین امنیتی رژیم صهیونیستی»، فصلنامه مطالعات روابط بین­الملل. 37(10)، 171-137.
 
Alexander L. George (1991). "Forceful Persuasion: Coercive Diplomacy as an Alternative to War", US, United States Institute of Peace.
Atzmona, K. (2005). "Tearfully but Forcefully, Israel Removes Gaza Settlers", Available at: https://www.nytimes.com/2005/08/18/world/middleeast/ tearfully-but-forcefully-israel-removes-gaza-settlers.htm
Barghouti, O. (2011). "Boycott, Divestment, Sanctions: The Global Struggle for Palestinian Rights (Ultimate Series)", US, Haymarket Books; First Thus edition.
Belcastro, Francesco (2020). "Sport, politics and the struggle over ‘normalization’ in post-Oslo Israel and Palestine". Mediterranean Politics.
Ben-Porat, G. & Ben-Porat, A. (2004). "(Un) bounded soccer: Globalization and localization of the game in Israel", International Review for the Sociology of Sport. 39(4), 421-436.
Bronstein, A. (2018). "What’s Wrong with Accusing Stephen Hawking of BDS Hypocrisy", Available at:https://blogs.timesofisrael.com/whats-wrong-with-accusing-stephen-hawking-of-BDS-hypocrisy/
Dart J. (2017a). "Israel and a sports boycott: Antisemitic? Anti-Zionist?", International Review for the Sociology of Sport. 52(2), 164-188.
Dart J. (2017b). "Showing Israel the red card. Activists engaged in pro-Palestinian sport-related campaigns", International Journal of Sport Policy and Politics. 9(3), 521-539.
Dart J. (2019). "Sport and Peacebuilding in Israel/Palestine", Journal of Global Sport Management. 11(7), 44-59.
Dart J. (2021). "From Ferguson to Gaza. Sport, political sensibility, and the Israel/Palestine conflict in the age of Black Lives Matter", European Journal for Sport and Society. 6(3), 22-38.
Demetrios Xenakis & Nikos Lekakis (2018). "From Hasbara to the Palestine-Israel Sport Conflict", Diplomacy & Statecraft. 29(2), 328-351.
Eglash, R. (2017). "Is Israel an ‘apartheid’ state? This U.N. report says yes", Available at: https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/ 2017/03/16/is-israel-an-apartheid-state-this-u-n-report-says-yes/
Eid, B. (2016). "The Palestinian Case Against BDS", Available at: https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/the-palestinian-case-against-BDS
Kagee, A. (2020). "Academic freedom, the boycott of Israel, and what psychologists can do: against the politics of normalization", South African Journal of Psychology. 50(2), 218-227.
MacLean, Malcolm (2014). "Revisiting (and Revising?) Sports Boycotts: From Rugby against South Africa to Soccer in Israel", The International Journal of the History of Sport. 31(15), 1832-1851.
Reiche, Danyel (2018). "Not Allowed to Win: Lebanon's Sporting Boycott of Israel", The Middle East Journal. 72,(1), 28-47.
The Atlantic (2019). "Trump Has Enabled Israel’s Antidemocratic Tendencies at Every Turn", Available at: https://www.theatlantic.com/politics/archive/ 2019/08/israel-bans-omar-tlaib/596167/
Wilson, E. (2017). "Sporting boycotts can help Palestine", Green Left Weekly Journal. 11(31), 21-29.
دوره 18، شماره 1 - شماره پیاپی 35
تالیف مقاله
فروردین 1401
صفحه 27-54
 • تاریخ دریافت: 10 شهریور 1400
 • تاریخ بازنگری: 06 آذر 1400
 • تاریخ پذیرش: 08 آذر 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 29 بهمن 1400