فراتحلیل عوامل مؤثر بر توسعه سیاسی در ایران بین سا ل های ۱۳۹۹-۱۳۹۰

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (مسایل سیاسی ایران)

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

توسعه در جهان امروز مفهومی کلیدی است که در فرهنگ‌های مختلف جغرافیایی، اقتصادی و سیاسی به‌عنوان یکی از عوامل تفکیک‌کننده کشورها مطرح می‌شود. یکی از مهمترین ابعاد توسعه، توسعه سیاسی است که به‌معنای افزایش ظرفیت و کارایی یک نظام سیاسی در حل‌وفصل تضادهای منافع فردی و جمعی تعریف می‌شود. از این منظر دستیابی به توسعه سیاسی و شناسایی عوامل اثرگذار بر آن ارزشمند است. بر همین اساس پژوهش حاضر با هدف گونه‌شناسی عوامل مؤثر بر توسعه سیاسی در پژوهش‌های مندرج در نشریات منتخب علمی ـ پژوهشی دهه ۹۰ به‌دنبال پاسخ‌گویی به این پرسش بوده است که مطالعات توسعه سیاسی در ایران تحت تأثیر چه عواملی انجام شده است؟ در پاسخ به این پرسش از طریق روش فراتحلیل و با بررسی ۴۸ پژوهش موجود در نمونه بر این امر تأکید می‌شود که از میان چهار دسته عوامل فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، رهیافت بیشتر پژوهش‌های انجام شده در بستر مورد نظر مبتنی بر عوامل فرهنگی بوده است و محورهای شکاف‌های فرهنگی و قومیتی، ضعف‌های فرهنگ سیاسی و فرهنگ‌سازی با بیشترین فراوانی جز پرتکرارترین مفاهیم شناسایی شده در ارتباط با عوامل اثرگذار بر جریان توسعه سیاسی ایران قلمداد شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Meta analysis of factors affecting political development in Iran between 2010 to 2020

نویسندگان [English]

 • Arash Beidollahkhani 1
 • Mahboobeh Farkhari, 2

1 Assistant professor of Political science, Department of Political science, Ferdowsi university of Mashhad

2 MA student of Political science, , Department of Political science , Ferdowsi University of Mashhad

چکیده [English]

Political development does not have a fixed meaning and is related to some other important concepts. The purpose of this study is to investigate the factors affecting political development in the research papers available in selected scientific-research journals of the 90s by meta-analysis method. The main question of the paper is what factors have influenced the study of political development in Iran? In response to this question and by analyzing the 48 researches as samples, the paper emphasized that among the four categories of cultural, political, social, and economic factors. The approach of most researchers conducted based on cultural factors. The axis of cultural
and ethnic divisions, weaknesses of political culture, and culture-building are considered to be among the most frequently identified concepts in relation to the factors influencing Iran's political development. The Paper intends to collect the salient and common concepts that can be counted in this regard. In addition, the innovation of the present study is to try to combine the researches done in relation to the factors influencing political development by using the meta-analysis method. Analyzing the concept of political development in Iran can help us to identify the various indicators of development in this country. Understanding the components of political development in Iran can help us to identify other characteristics of development such as economy, culture and, etc.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cuiture
 • Economey
 • I.R.Iran
 • Meta analysis
 • Political development
 • Political growth
ارسیا‌، بابک و ساعی، احمد (۱۳۹۸). «تأثیر سرمایه اجتماعی دولت بر توسعه سیاسی از دیدگاه شهروندان تهرانی»، دانش سیاسی. ۱(۱)‌، 1-28.
ازکیا، مصطفی(1380). جامعه‌شناسی توسعه. تهران: نشر کلمه.
بدیع، برتران (1379). توسعه سیاسی (احمد نقیب‌زاده، مترجم). تهران: نشرقومس.
پالمر، رابرت روزول ( 1357). تاریخ جهان نو (ابوالقاسم طاهری‌، مترجم). تهران: نشر امیرکبیر.
توکل‌، محمد و عرفان‌منش‌، ایمان (۱۳۹۳). «فرا تحلیل کیفی مقالات علمی ناظر بر مسئله فرار مغزها در ایران»، فصلنامه بررسی مسایل اجتماعی ایران.۱۱(۵)‌، ۴۵-۷۵.
حیدرپور کلید سر، محمد؛ وثوقی‌، منصور؛ ساروخانی، باقر و ازکیا‌، مصطفی (1397). «تحلیل جامعه‌شناختی مهمترین مانع فرهنگی توسعه سیاسی در ایران (عصر پهلوی دوم)»، مطالعات فرهنگ ارتباطات. (43)‌، 144-107.
دلاور‌، علی (1380). مبانی نظری و عملی در علوم انسانی و اجتماعی. تهران: نشر روش.
ساعی، احمد (1384 ). توسعه در مکاتب متعارض. تهران: نشر قومس.
سلیمی، جلیل و مکنون‌، رضا (۱۳۹۴). «فراتحلیل کیفی پژوهش‌های علمی ناظر بر مسئله حکمرانی در ایران »، مدیریت دولتی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران. (1)‌، 1-30.
سیاه‌پوش، امیر (1387). «فراتحلیل مطالعات سرمایه اجتماعی در ایران»، فصلنامه راهبرد فرهنگ. (3)، ۱۲۴- ۹۹.
سیف‌زاده‌، حسن (1386). نوسازی و دگرگونی سیاسی. تهران: نشر قومس.
عبداللهی، محمد ( 1389). «هویت ملی در ایران: فراتحلیـل مقالـه‌های فارسـی موجـود»، فصـلنامـه علـوم اجتماعی. (50)‌، ۳۵-۱.
عبداللهی، محمد و راد‌، فیروز (1388). «روند تحول و موانع ساختاری توسعه سیاسی در ایران (1382-1304)»، مجله جامعه‌شناسی ایران. (۱)‌، 63-29.
عبدالهی‌نژاد‌، علیرضا و افخمی‌، حسین (1391). «ارتباطات سیاسی در ایران فراتحلیل مقاله‌های موجود»، جستارهای سیاسی معاصر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. (1)، 113-95.
علمداری، کاظم (1379). چ‍را ای‍ران‌ ع‍ق‍ب‌ م‍ان‍د و غ‍رب‌ پ‍ی‍ش‌ رف‍ت‌؟. تهران: نشر توسعه.
فاطمی‌نیا، محمدعلی (1398). «فراتحلیل پزوهش‌های مرتبط با فرهنگ سیاسی ایران: از مشروطه تا انقلاب اسلامی»، مطالعات راهبردی. (4)، 54-32.
کدیور، محمدعلی (1386). گذار به دموکراسی (ملاحظات نظری و مفهومی). تهران: گام نو.
محمدی‌مهر‌، غلامرضا؛ توسلی رکن‌آبادی‌، مجید؛ طاهری‌، ابولقاسم و ادریسی‌، افسانه (۱۳۹۷). «گونه‌شناسی مطالعات توسعه سیاسی ایران»، پژوهش‌نامه علوم سیاسی. (3)، ۱۳۴-۱۰۳.
نظری‌، سید غنی؛ بشیری گیوی‌، حسین و جنتی‌، سعید (1392). «بررسی تأثیر مشارکت سیاسی بر توسعه سیاسی مورد مطالعه: جوانان شهر خلخال»، نشریه مطالعات توسعه اجتماعی ایران. (1)‌، 146-137.
نقدی، اسدالله و حصاری، محمدجواد (1391). «علل توسعه نیافتگی ایران (بر اساس تحلیل محتوا آثار منتشر شده در این زمینه)»، مطالعات جامعه‌شناختی ایران. (2).
هدی، فرل (1394). مدیریت در کشورهای در حال توسعه مدیریت عمومی (چشم‌انداز تطبیقی) (مهدی الوانی، غلامرضا و معمارزاد، طهران‌، مترجم). تهران: اندیشه‌های گوهر بار.
 
Almond, Gabriel & powell, g. bingham (1966). Comparative political, a development approach. 16-30.
Apter, David (1965). The Politics of Modernization (University of Chicago Press) Johari. J. C.op.cit.
Attride- Stirling, Jennifer (2001). Thematic Networks: An Analytic Tool for Qualitative Research Article in Qualitative Research 1(3), 385-405.
Beblawi, H. & G. Luciani (eds.) (1987). The Rentier State, London: Croom Helm.
Eisenstadt, S. N. (1964). Modernization and Conditions of Sustained Growth.
Hantington, Samuel (1987). Goals of development. W: Weiner eds. 3-32.
lenoard Finkle, Jason & Galde, Richard w. (1966). Political Development and social change.WorldCat.
Park, Y. A. and Gretzel, U. (2007). Success factors for destination marketing websites: A qualitative meta-analysis. Journal of travel research.
Pye, Lucain (1974). Political Development. Preserve Article.
Schreiber, R.; Crooks, D.; Stern, P. & Morse, J. M. (1997). Completing a qualitative project: Details and dialogue. Thousand Oaks, CA: Sage, 311-326.
Thompson, S. G. & Pocock, S. J. (1991). Can meta-analyses be trusted?. The Lancet, 338(8775), 1127-1130.
دوره 18، شماره 1 - شماره پیاپی 35
تالیف مقاله
فروردین 1401
صفحه 55-82
 • تاریخ دریافت: 17 شهریور 1400
 • تاریخ بازنگری: 10 آبان 1400
 • تاریخ پذیرش: 29 بهمن 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 29 بهمن 1400