مطالعۀ جامعه شناختی احساسات و رهبری سیاسی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (علوم سیاسی از منظر ایرانی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مطالعات انقلاب اسلامی دانشگاه تهران

2 استاد علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، جمهوری اسلامی ایران.

3 دانشیار تاریخ، تمدن و انقلاب اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، جمهوری اسلامی ایران.

4 استادیار تاریخ، تمدن و انقلاب اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، جمهوری اسلامی ایران.

چکیده

اگر سیاست را آکنده از احساسات بدانیم، واقعاً چیزی از سیاست باقی نمی‌ماند؛ زیرا عقلانیت و احساسات به یک اندازه در سیاست تأثیرگذار هستند. یکی از مهم‌ترین حوزه‎های دانش سیاست که احساسات، نقش و کارکرد قابل‌توجهی در آن دارد، حوزه «رهبری سیاسی» است. با این تفسیر، نوشتار حاضر با اتخاذ روش تحلیل «نظریه مبنا» به دنبال آن است که دریابد از منظر جامعه‌شناختی چه نسبتی میان احساسات و رهبری سیاسی وجود دارد؟ یافته­های پژوهش نشان دادند که هم رهبران سیاسی و هم پیروان در تعامل با یکدیگر، از احساسات بروزیافته «به‌مثابه اطلاعات اجتماعی»، استنباط و واکنش عاطفی ارائه می‌دهند و رفتار متناسب با آن احساسات را بروز می‌دهند. در همین راستا رهبران سیاسی در مواجهه با بحران‎ها، با شناخت ابعاد مختلف جامعه و احساسات پیروان، سعی در کنترل و مدیریت احساسات، آزادسازی شناختی، تجمیع انرژی‌های شورانگیز و درنهایت بسیج پیروان، پیگیری اهداف، تأمین منافع ملی و درنهایت غلبه بر بحران‌ها را دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Sociological study of emotions and political leadership

نویسندگان [English]

 • Ali Karimi Maleh, 2
 • Ebrahim Kalantari, 3
 • Hakimeh Saghaye-Biria, 4
 • Mohammad Esmaeil Nabatian 4

2 Professor of Political Science, Mazandaran University, Babolsar, Islamic Republic of Iran.

3 Associate Professor of History, Civilization and the Islamic Revolution, University of Tehran, Tehran, Islamic Republic of Iran.

4 Assistant Professor of History, Civilization and Islamic Revolution, University of Tehran, Tehran, Islamic Republic of Iran.

چکیده [English]

One of the most important fields of political science in which emotions, roles and functions play a significant role is the field of "political leadership".With this interpretation, the present article, seeks to find out what is the relationship between emotions and political leadership? Resultes showed that both political leaders and followers, provide emotional inferences and reactions from the emotions expressed "as social information" and express appropriate behavior to those emotions. In this regard, political leaders in the face of crises, by recognizing the different dimensions of society and the
feelings of the followers, they try to control and manage the emotions, cognitive liberation, accumulation of exciting energies and finally mobilization of the followers, pursuing goals, securing national interests and finally overcoming crises.

کلیدواژه‌ها [English]

 • crisis
 • Emotional Action
 • Followers
 • information
 • Political leadership
 • politics
 • Sociology of Emotions
ربانی­خوراسگانی، علی و کیانپور، مسعود (1388). «جامعه‌شناسی احساسات»، جامعه‌شناسی کاربردی. 20(34)، 64-35.
رفیع‏پور، فرامرز (1397). آناتومی جامعه. تهران: سهامی انتشار.
عباس­زاده، محمد و پناه­شاهی، مهسا (1395). «دیدگاه برساخت اجتماعی و پوزیتیویستی در جامعه‎شناسی احساسات»، جامعه، فرهنگ و رسانه. 5(19)، 66-51.
عباس­زاده، محمد؛ طالب­پور، اکبر و پناه­شاهی، مهسا (1393). «مدیریت احساسات گامی در راستای توسعه جامعه­شناسی احساسات»، مطالعات جامعه­شناسی. 7(24)، 33-7.
عزیزآبادی، زهره (1392). فهم چگونگی شکل­گیری احساسات مذهبی و مناسبات آن با کنش سیاسی دانشجویان. (پایان‌نامه کارشناسی ارشد جامعه­شناسی). استاد راهنما: علیرضا محسنی تبریزی، تهران: دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
کریمی­مله، علی (1394). «تحلیل رهبری امام خمینی (رحمت‌الله‌علیه) در جریان انقلاب اسلامی از منظر جامعه‎شناسی احساسات»، پژوهشنامه انقلاب اسلامی. 5(16)، 46-23.
کیانپور، مسعود و آقابابایی، احسان (1396). جامعه‌شناسی احساسات. اصفهان: دانشگاه اصفهان.
گرشاسبی، رضا و کریمی­مله، علی (1396). «تحلیل رهبری امام خمینی (رحمت‌الله‌علیه) در جنگ تحمیلی از منظر جامعه‌شناسی احساسات»، پژوهش­های راهبردی سیاست. 6(20)، 34-9.
گلشاهی، محمدمهدی؛ رهبر، عباسعلی و نیک‎سیرت‎فر، مژگان (1399). «تحلیل مؤلفه‎های هوش سیاسی در مدیریت منازعات سیاسی»، دانش سیاسی. 16(2)، 620-599.
نظری، علی­اشرف و عموزاده­مهدیرجی، حنیف (1395). «اضطراب و نقش آن در کنش سیاسی (مطالعه موردی: دانشجویان پسر دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران)»، پژوهش سیاست نظری. 12(20)، 171-143.
هاوتن، دیوید پاتریک (1396). روان­شناسی سیاسی: موقعیت‌ها، افراد و مصادیق (علی‌اشرف نظری و شهرزاد مفتوح، مترجمان). تهران: قومس.
 
Archer, Margaret. S. (2004). "Emotions as commentaries on human concerns", in: Turner, J. H (Ed.), Theory and Research on Human Emotions. Bingley: Emerald Group Publishing Limited, 327-356.
Blondel, Jean (1987). Political Leadership; Towards a General Analysis. London: Sage.
Brader, Ted; Marcus, George E. (2013). "Emotion and Political Psychology", in: Leonie Huddy, David O. Sears & Jack S. Levy (Eds.), The Oxford Handbook of Political Psychology. UK: Oxford University Press, 165-204.
Bucy, Erik P. & Bradley, Samuel D. (2004). "Presidential expressions and viewer emotion: counterempathic responses to televised leader displays", Social Science Information. 43(1), 59-94.
Dyson, Stephen Benedict; ‘T Hart, Paul (2013). "Crisis Management", in: Leonie Huddy, David O. Sears & Jack S. Levy (Eds.), The Oxford Handbook of Political Psychology, UK: Oxford University Press, 395-422.
Eberly, Marion B. & Fong, Christina T. (2013). "Leading via the heart and mind: The roles of leader and follower emotions, attributions and interdependence", The Leadership Quarterly. 24(5), 696-711.
Engelken-Jorge, Marcos; Güell, Pedro Ibarra; del Río, Carmelo Moreno (Eds.) (2011). Politics and Emotions; The Obama Phenomenon. Germany: Springer VS.
Flam, Helena; King, Debra (Eds.) (2005). Emotions and Social Movements. UK: Routledge.
Gebert, D.; Heinitz, K. & Buengeler, C. (2016). "Leaders' charismatic leadership and followers' commitment-The moderating dynamics of value erosion at the societal level", The Leadership Quarterly. 27(1), 98-108.
Gooty, Janaki; Connelly, Shane; Griffith, Jennifer & Gupta, Alka (2010). "Leadership, affect and emotions: A state of the science review", The Leadership Quarterly. 21(6), 979-1004.
Griffith, J.; Connelly, S.; Thiel, C. & Johnson, G. (2015). "How outstanding leaders lead with affect: An examination of charismatic, ideological, and pragmatic leaders", The Leadership Quarterly. 26(4), 502-517.
Heerdink, Marc W. et al. (2013). "On the Social Influence of Emotions in Groups: Interpersonal Effects of Anger and Happiness on Conformity Versus Deviance", Journal of Personality and Social Psychology. 105(2), 262-284.
Hoggett, Paul & Thompson, Simon (Eds.) (2012). Politics and the Emotions; The affective turn in contemporary political studies. US: Continuum.
Hymans, J. E. C. (2006). The psychology of nuclear proliferation: Identity, emotions, and foreign policy. NewYork: Cambridge University Press.
Jasper, James M. (1998). "The Emotions of Protest: Affective and Reactive Emotions In and Around Social Movements", Sociological Forum. 13(3), 397-424.
Keltner, Dacher & Gross, James J. (1999). "Functional Accounts of Emotions", Cognition and Emotion. 13(5), 467-480.
Kemper, Theodore D. (Ed) (1990). Research Agendas In The Sociology Of Emotions. US: State University of New York Press.
Koning, Lukas F. & Van Kleef, Gerben A. (2015). "How leaders' emotional displays shape followers' organizational citizenship behavior", The Leadership Quarterly. 26(4), 489-501.
Lancaster, Simon (2015). Winning Minds; Secrets From the Language of Leadership. UK: Palgrave Macmillan.
Madera, J. M. & Smith, D. B. (2009). "The effects of leader negative emotions on evaluations of leadership in a Crisis situation: The role of anger and sadness", The Leadership Quarterly. 20(2), 103-114.
Marcus, G. E. (2000). "Emotions in Politics", Annual Review of Political Science. 3(1), 221-250.
Massumi, Brian (2002). Parables for the virtual: Movement, Affect, Sensation. Durham & London: Duke University Press.
McHugo, G. J.; Lanzetta, J. T. & Bush, L. K. (1991). "The effect of attitudes on emotional reactions to expressive displays of political leaders", Journal of Nonverbal Behavior. 15(1), 19-41.
Nussbaum, Martha C. (2013). Political Emotions. USA: Belknap/Harvard University Press.
Redlawsk, David P. (Ed.) (2006). Feeling Politics; Emotion in Political Information Processing. UK: Palgrave Macmillan.
Richards, Barry (2007). Emotional Governance: Politics, Media and Terror. UK: Palgrave Macmillan.
Stets, Jan E. & Turner, Jonathan H. (Eds.) (2006). Handbook of the Sociology of Emotions. Vol. I, US: Springer.
Stets, Jan E. & Turner, Jonathan H. (Eds.) (2014). Handbook of the Sociology of Emotions. Vol. II, US: Springer.
Sullivan, Denis G. & Masters, Roger D. (1988). "Happy Warriors: Leaders' Facial Displays, Viewers' Emotions, and Political Support", American Journal of Political Science. 32(2), 345-368.
Tan, Hwee Hoon & Wee, Gladys (2002). "The Role of Rhetoric Content in Charismatic Leadership: A Content Analysis of a Singaporean Leader's Speeches", International Journal of Organization Theory and Behavior. 5(3/4), 317-342(1-20), Available at: http://ink.library.smu.edu.sg/lkcsb_research/2675.
Thamm, Robert. A. (2006). "The Classification of Emotions", in: Jan E. Stets & Jonathan H. Turner (Eds.), Handbook of the Sociology of Emotions. US: Springer, 11-37.
Thoits, Peggy A. (1989). "The Sociology of Emotions", Annual Review of Sociology. 15(1), 317-342.
Tucker, Robert C. (1981). Politics as Leadership. Columbia: University of Missouri Press.
Turner, Jonathan H. (2007). Human Emotions: A sociological theory. Routledge: London & NewYork.
Tyler, Tom R. (2003). "Justice, Identity and Leadership", in: Daan van Knippenberg and Michael A. Hogg (Eds.), Leadership and Power. London: Sage, 94-108.
Van Kleef, G. A. (2008). "Emotion in conflict and negotiation: introducing the emotions as social information (EASI) model", In: N. M. Ashkanasy, & C. L. Cooper (Eds.), Research Companion to Emotion in Organizations. Cheltenham: Edward Elgar, 392-404.
Van Kleef, G. A. (2009). "How Emotions Regulate Social Life; The Emotions as Social Information (EASI) Model", Current Directions in Psychological Science. 18(3), 184–188.
Van Kleef, G. A. (2014). "Understanding the Positive and Negative Effects of Emotional Expressions in Organizations: EASI does it", Human Relations. 67(9), 1-20.
Van Kleef, Gerben A. (2016). The Interpersonal Dynamics of Emotion. UK: Cambridge University Press.
Van Kleef, Gerben A.; Homan, Astrid C. & Cheshin, Arik (2012). "Emotional influence at work: Take it EASI", Organizational Psychology Review. 2(4), 311-339.
Von Scheve, Christian; Salmela, Mikko (Eds.) (2014). Collective Emotions: Perspectives from Psychology, Philosophy, and Sociology. US: Oxford University Press.
Young, Richard O. (2017). Persuasive Communication; How Audiences Decide. NewYork: Routledge.
دوره 18، شماره 1 - شماره پیاپی 35
تالیف مقاله
فروردین 1401
صفحه 1-26
 • تاریخ دریافت: 06 مهر 1400
 • تاریخ بازنگری: 01 آذر 1400
 • تاریخ پذیرش: 01 آذر 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 29 بهمن 1400