لیست داوران سال هجدهم شماره اول (پیاپی 35)، بهار و تابستان 1401

داوران

چکیده

لیست داوران نشریه علمی - پژوهشی دانش سیاسی
سال هجدهم شماره اول (پیاپی 35)، بهار و تابستان 1401(بترتیب حروف الفبا)

ردیف      نام و نام خانوادگی                        سمت
1          بهرام اخوان کاظمی                     استاد دانشگاه شیراز
2          اصغر افتخاری                            استاد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
3          سیدجواد امام‌جمعه‌زاده              دانشیار دانشگاه اصفهان
4          حسن بشیر                                  استاد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
5          یوسف ترابی                               دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین
6          سیدجواد حسینی                      استادیار دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
7          جعفر حق‌پناه                          استادیار پژوهشکده مطالعات راهبردی
8          محسن خلیلی                          استاد دانشگاه فردوسی مشهد
9          مهدی ذاکریان                         دانشیار دانشگاه ازاد اسلامی و احد علوم تحقیقات تهران
10        مهدی ذوالفقاری                  استادیار دانشگاه لرستان
11        جبار شجاعی                         استادیار دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
12        طاها عشایری                        استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
13        مصطفی غفاری                     استادیار دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
14        حمیدرضا ملک‌محمدی               استاد دانشگاه تهران
15        سیدعبدالامیر نبوی                  دانشیار پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
16        قدیر نصری                          دانشیار دانشگاه خوارزمی
17        حمید هوشنگی                       استادیار دانشگاه امام صادق علیه‌السلام

عنوان مقاله [English]

لیست داوران

دوره 18، شماره 1 - شماره پیاپی 35
تالیف مقاله
فروردین 1401
  • تاریخ دریافت: 25 اسفند 1400
  • تاریخ پذیرش: 25 اسفند 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 25 اسفند 1400