تحلیل مشارکت ورزشی شهروندان با نگاهی به ظرفیت های بازاریابی سیاسی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (مسایل سیاسی ایران)

نویسندگان

1 گروه علوم ورزشی دانشگاه تربیت مدرس

2 گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 گروه تربیت بدنی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس

10.30497/pkn.2022.242148.2920

چکیده

هدف از این پژوهش تحلیل رابطه درهم‌تنیده سیاست و ورزش از طریق تحلیل مشارکت ورزشی شهروندان با نگاهی به ظرفیت‌های بازاریابی سیاسی بود. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و به شیوه میدانی انجام گرفت. جامعۀ آماری کلیه شهروندان بالای 15 سال تهرانی بود و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران برابر با 385 نفر در نظر گرفته‌شده و نمونه‌ها بر اساس روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند. جهت جمع‌آوری اطلاعات از پرسش‌نامۀ جمعیت شناختی، پرسش‌نامۀ استاندارد فعالیت جسمانی (GPAQ) و پرسش‌نامۀ محقق ساخت بازاریابی سیاسی (PMQ) استفاده شد. جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی شامل ضریب همبستگی پیرسون، آزمون تی مستقل، آزمون فریدمن و رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج نشان داد که بین ابعاد بازاریابی سیاسی و مشارکت ورزشی رابطه مثبت و وجود دارد. در نقش ابعاد بازاریابی سیاسی در مشارکت ورزشی بر اساس جنسیت تفاوت وجود دارد. بالاترین اولویت‌ ابعاد بازاریابی سیاسی مؤثر در مشارکت ورزشی ابزارهای برنامه‌های و پایین‌ترین نمادهای دینی است. به‌طورکلی نحوه به‌کارگیری ابزارهای سیاسی و مشارکت ورزشی رابطه‌ای درهم‌تنیده دارند و بازاریابی سیاسی و ابعاد آن از عوامل تأثیرگذار بر مشارکت ورزشی بوده و می‌توان ازآن‌جهت ترویج و توسعه هرچه بیشتر مشارکت ورزشی شهروندان استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of sports participation in citizens from a point of view of capacities of political marketing

نویسندگان [English]

 • Ahmad Azhdari 1
 • Rasool Norouzi Seyed Hossini 2
 • Marjan Saffari 3

1 Tarbiat Modares University

2 Assistant Professor of sport management, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

3 Physical education department, Humanities Faculty, Tarbiat Modares University

چکیده [English]

Sport as a Social phenomenon is an undeniable and fundamental necessity in all societies. Many researches shown that Sport in different areas has political functions. The purpose of this study was analysis of the nexus of sport and policy through Analysis of sports participation in citizens from a point of view of capacities of political marketing. The theoretical gap in this study is that there has never been a clear theory about the relationship between political marketing and sport participation. The research carried out based on an analytical –descriptive method through field study approach. The statistical population has constituted all Tehran`s citizens over 15 years participating in recreational sport activities in parks. The sample’s size was 385 persons based on the Cochran formula and the sample was selected by using cluster sampling method. In order to data collection questionnaires of demographic information, the global physical activity questionnaire (GPAQ) and researcher-made questionnaire of political marketing (PMQ) were used. The statistical operation was analyzed by SPSS software 24 and the data were analyzed at a significant level (p ≤0.05). Data were analyzed through descriptive statistics and inferential statistics including Pearson correlation coefficient, Independent-Sample T Test, Friedman test and multiple regression. Results indicated that there is a significant relationship between the political marketing’s dimensions and sport participation. Besides there is a significant difference in the political marketing’s dimensions in sport participation based on gender. The priorities of dimensions in political marketing are as follows: Program Tools, intellectual Symbols, Partisan and Political Tools, Media and Promotional Tools, Revolutionary Symbols and Religious Symbols. Political marketing and its dimensions are effective factors in sport participation and it can be used for promotion in citizen’s sport participation. It can be expressed as a general conclusion, Sports officials can use political marketing capabilities to increase citizens ' sporting participation.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Media
 • Gender
 • Politic
 • Religious Symbol
 • Recreational Sport

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 17 فروردین 1401
 • تاریخ دریافت: 23 آبان 1400
 • تاریخ بازنگری: 30 بهمن 1400
 • تاریخ پذیرش: 17 فروردین 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 17 فروردین 1401