کاربست رسانه ها در تقویت قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین الملل

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (روابط بین الملل)

نویسنده

استادیار گروه مشارکت ها و ارتباطات، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، تهران، ایران.

10.30497/pkn.2022.242285.2927

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش رسانه ها در تقویت قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین الملل است که با استفاده از روش پیمایشی انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل اساتید حوزه علوم سیاسی و علوم ارتباطات دانشگاه‌های شهر تهران است که پس از بررسی های مکرر و شناسایی اساتیدی که اشرافیت بیشتری به مسائل روز سیاست و رسانه داشته اند و به دلیل محدود بودن تعداد جامعه مورد نظر، 65 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شد. برای گردآوری داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده شد. نتایج آزمون t نشان داد میانگین نمره به دست آمده برای نقش رسانه در تقویت قدرت نرم در حد بالاتر از متوسط بوده است. بنابراین رسانه‌ها در تقویت قدرت نرم نقش مطلوبی دارند. نتایج بررسی نقش رسانه‌ها در تقویت مولفه های قدرت‌نرم نشان داد میانگین نمره کسب شده برای مولفه های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی بالاتر از حد متوسط و برای مولفه علمی در حد متوسط بوده است؛ این بدان معناست که رسانه ها در تقویت قدرت فرهنگی، اقتصادی و سیاسی نقشی مطلوب و تاثیرگذار داشته و در تقویت قدرت‌ علمی نقش نسبتاً مطلوب یا متوسطی داشته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Using the media to strengthen the soft power of the Islamic Republic of Iran in the international arena

نویسنده [English]

  • ali jafari

Assistant Professor, Department of Partnerships and Communications , Research Institute for Education, Organization for Educational Research and Planning (OERP), Tehran, Iran.

چکیده [English]

This study aimed to investigate the role of the media in strengthening the soft power of the Islamic Republic of Iran in the international arena, which was conducted using a survey method. The statistical population of this research is the professors of political science and communication sciences in Tehran. After repeated studies and identification of professors who have more aristocracy to current issues of politics and media. Due to the limited number of the target population, 65 people were selected as the statistical sample. A questionnaire was used to collect data. The results of t-test showed that the average score obtained for the role of media in amplifying soft power was above average. Therefore, the media has a favorable role in strengthening soft power. The results of examining the role of media in strengthening the components of soft power showed that the average score obtained for economic, cultural and political components was above average and for the scientific component was moderate. This shows that the media in strengthening cultural power, Economic and political, has played a desirable and influential role and has played a relatively desirable or moderate role in strengthening scientific power.
This study aimed to investigate the role of the media in strengthening the soft power of the Islamic Republic of Iran in the international arena, which was conducted using a survey method. The statistical population of this research is the professors of political science and communication sciences in Tehran. After repeated studies and identification of professors who have more aristocracy to current issues of politics and media. Due to the limited number of the target population, 65 people were selected as the statistical sample. A questionnaire was used to collect data. The results of t-test showed that the average score obtained for the role of media in amplifying soft power was above average. Therefore, the media has a favorable role in strengthening soft power. The results of examining the role of media in strengthening the components of soft power showed that the average score obtained for economic, cultural and political components was above average and for the scientific component was moderate. This shows that the media in strengthening cultural power, Economic and political, has played a desirable and influential role and has played a relatively desirable or moderate role in strengthening scientific power.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media
  • soft power
  • Islamic Republic of Iran
  • international arena
  • technology

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 17 فروردین 1401
  • تاریخ دریافت: 12 آذر 1400
  • تاریخ بازنگری: 16 بهمن 1400
  • تاریخ پذیرش: 17 فروردین 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 17 فروردین 1401