بررسی رابطۀ میان احساس محرومیت نسبی و مشارکت سیاسی در میان دانشجویان دانشگاه اصفهان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (علوم سیاسی از منظر ایرانی)

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان، گروه علوم سیاسی

2 دانشجوی دکتری دانشگاه اصفهان

3 دانشجوی دکتری مشاوره دانشگاه اصفهان

4 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

چکیده

مشارکت سیاسی به‌عنوان یکی از انواع مشارکت، از شاخص‏های مهم توسعه اجتماعی و سیاسی در کشورها به‏شمار می‏رود. مشارکت سیاسی دانشجویان که بزرگ‌ترین گروه جمعیتی در کشورهای در حال توسعه و مسئولان اداره جامعه در آینده محسوب می‌شوند، اهمیت خاصی برای ثبات سیاسی و پویایی جامعه دارد. هدف از نوشتن این مقاله بررسی رابطه احساس محرومیت نسبی و مشارکت سیاسی دانشجویان در دانشگاه اصفهان است. این مطالعه به روش پیمایشی و توصیفی صورت گرفت. نمونه شامل 188 نفر دانشجوی دانشگاه اصفهان بود که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات، از روش پرسش‌نامه استفاده شده است که اعتبار آن، به روش صوری - محتوایی و پایایی آن به کمک آمارۀ آلفای کرونباخ سنجیده شده است. تحلیل داده‌ها با استفاده از تحلیل رگرسیون چندمتغیره و با به کارگیری نرم‌افزار SPSS16 و Amos18 صورت گرفت. یافته‌ها نشان داد درحالی‌که بین احساس محرومیت اقتصادی و میزان مشارکت سیاسی متعارف رابطه معنیداری وجود ندارد (05/0< p)، اما بین سایر ابعاد محرومیت نسبی با ابعاد مشارکت سیاسی رابطه منفی وجود دارد (01/0> p) و با افزایش احساس محرومیت نسبی، میزان مشارکت سیاسی در تمام ابعاد آن کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Study Concerning the Relationship between Feeling of Relative Deprivation and Political Participation among the Students in Isfahan University

نویسندگان [English]

 • Seyed Javad Emam Jome zadeh 1
 • Mahmoudreza Rahbarghazi 2
 • Omid Eysa Nezhad 3
 • Zohreh Marandi 4

1 Faculty member of Isfahan University

2 Ph.D Student in Isfahan University

3 Ph.D Student in Isfahan University

4 M.A. Student in Political Science -at Isfahan University

چکیده [English]

Political participation as one of the varieties of participations, is considered
as one of the important indicators of political and social developments in
countries. Political participation of university students that are considered as
the largest population group in the developing countries and responsponsible
persons for the administration of society in future, have special importance
for political perseverance and dynamics of society .
The main goal of writing this paper is to study the relationship between the
feeling relative deprivation and political participation of the students in the
university of Isfahan . This paper was conducted by measuring and
descriptive method.This model included 188 students from university of
Isfahan which were chosen by cluster sampling. For collecting in for mation,
the method of questionnaire has been used. Analysis of the datas has been
done by the use of regresion multiple variable analysis and with using spss16
soft - ware and Amos18 findings showed while there is no meaningful
relationship between the feelings of economical deprivation and measure of
normal political participations, but there is a negative relation between other
dimensions of relative deprivations with the political participations and with
the increase in feelings of relative deprivation the amount of political
participation in every dimensions decreases.

کلیدواژه‌ها [English]

 • feelings of individual deprivation
 • feelings of cultural deprivation
 • feelings of economical deprivation
 • feelings of political deprivation
 • Political participation
 • methods of political participations
 • University of Isfahan
دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 15
بهار و تابستان 1391
صفحه 37-68
 • تاریخ دریافت: 05 مهر 1390
 • تاریخ بازنگری: 11 مهر 1390
 • تاریخ پذیرش: 10 آبان 1390