چالش‌های فراروی گسترش دین اسلام در آفریقا

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (علوم سیاسی از منظر ایرانی)

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

چکیده

مقاله حاضر کوشش می‌کند تا به زمینه‌های تاریخی گسترش اسلام و مسیحیت در قاره آفریقا پرداخته و ضمن بررسی تلاش‌های مستمر این دو آیین در این قاره به عوامل و زمینه‌های گسترش مسیحیت و نفوذ غرب و سازمان‌های مسیحی و همین‌طور شیوه‌های تبلیغی آن‌ها در آفریقا اشاره کند. مضافاً بر اینکه دلائل کندی پیشرفت مسلمانان و کشورهای اسلامی در عرصه رقابت با مسیحیان مورد مداقه قرار گرفته است. این مقاله همچنین سعی دارد به روش‌های نوین در گسترش مسیحیت به‌ویژه پس از خروج نیروهای نظامی اشغالگر و ایجاد پایگاه‌های مستحکم اجتماعی از طریق خدمات رایگان آموزشی، بهداشتی و... از یک سو و تربیت نسلی از روشنفکران که به‌تدریج بر ساختارهای حکومتی، اقتصادی و فرهنگی مسلط می‌شوند نیز بپردازد. وجه کاربردی مقاله حاضر این است که می‌تواند الگویی به کشورهای اسلامی ارائه دهد که بر اساس آن ضمن استمرار سیاست‌های جذب و گسترش دین اسلام، از یک سو به زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی کشورهای آفریقایی توجه کنند و از سوی دیگر، در انجام اقدامات خود با نوعی هماهنگی و به دور از اختلافات درونی عمل کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Challenges That Islamic Religion Face in Africa

نویسنده [English]

 • Mohammadreza Hatami

Faculty member of Payam Noor University

چکیده [English]

This paper makes an effort to look into the historical backgrounds of Islam
and Christianity in Africa and while taking the continuous efforts by these
two religions in this continent undess consideration, it points to the factors
and basis of the success of Christianity and in fluence of the west and
Christian organigations and also to their propagandistic methods in Africa.
In addition , the reasons for slow progress of moslims and Islamic countries
in competing with Christians has been carefully studied. This paper also tries
to take under consideration the modern methods used for spreading
Christianity especially after the with drawal of the occupying military forces
and establishment of soled social basis through free educational, health care
and services in one hand and training of a generation of intellectuals that
would gradually dominate governmental, economical and cultural
infrastructures. The applicational phase of the present paper is, it could give
a pattern to the Islamic countries in which on the basis of that while
establishing policies to attract and spread of Islamic religion , it would give
attention to the cultural and social circumstances and on the other hand
implement their actions in and away from their internal differences.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Islam
 • Christianity
 • Africa
 • Islamic World
 • Moslims
 • Cultural invasion
 • Colonialism
 • تاریخ دریافت: 15 آذر 1390
 • تاریخ بازنگری: 25 آذر 1390
 • تاریخ پذیرش: 15 دی 1390
 • تاریخ اولین انتشار: 01 شهریور 1391