علمی - پژوهشی (علوم سیاسی از منظر ایرانی)

1. حاکمیت فراوستفالیا: جهانی شدن و تعامل حاکمیت ملی با حاکمیت بین‌المللی «با تاکید بر جمهوری اسلامی ایران»

10.30497/pk.2007.57

شهروز ابراهیمی


2. عوامل پیدایی و پایایی سکولاریسم در جهان مسیحی

10.30497/pk.2007.58

بهرام اخوان کاظمی


علمی - پژوهشی (سیاست اسلامی)

3. شرعی‌سازی سیاست؛ چارچوبی معرفتی برای تحقق ایدۀ سیاست اسلامی

10.30497/pk.2007.59

اصغر افتخاری


علمی - پژوهشی (علوم سیاسی از منظر ایرانی)

4. بررسی تطبیقی مبانی حقوق بشردوستانه در اسلام و مسیحیت

10.30497/pk.2007.60

محمدحسن خانی


علمی - پژوهشی (مطالعات منطقه‌ای)

5. مردم‌سالاری در مصر؛ چالشها، موانع و محدودیتها

10.30497/pk.2007.61

کریم رضادوست


علمی - پژوهشی (علوم سیاسی از منظر ایرانی)

6. فلسفۀ سیاست، بورژوازی و غایات نظام سرمایه‌داری «از نگاه روسو و مارکس»

10.30497/pk.2007.62

فرشاد شریعت


علمی - پژوهشی (مسایل سیاسی ایران)

7. تأثیرپذیری سیاستهای توسعه در ایران از الگوهای مسلط ‌غربی‌

10.30497/pk.2007.63

سید مرتضی هزاوه‌ای