علمی - پژوهشی (علوم سیاسی از منظر ایرانی)

1. اولویت‌بندی مسائل در تدوین دستور کار برای خط‌مشی‌گذاری عمومی

صفحه 5-28

10.30497/pk.2014.1682

علی‌اصغر پورعزت؛ سکینه بیگدلی؛ علی‌اصغر سعدآبادی


2. شروط سیاسی بی‌ثباتی

صفحه 25-49

10.30497/pk.2014.1690

محمد باقر خرمشاد؛ عبدالمحمود محمدی‌لرد


3. شالوده‌شکنی گفتمان موج اول روشنفکری در ایران: میرزا ملکم خان، آخوندزاده و میرزا آقا خان کرمانی

صفحه 45-58

10.30497/pk.2014.1691

علیرضا آقاحسینی؛ آسیه مهدی پور


4. سیاست خارجی نسل پنجم رهبری جمهوری خلق چین نسبت به جمهوری اسلامی ایران

صفحه 59-72

10.30497/pk.2014.1692

سید جواد امام جمعه زاده؛ سمیرا نساجی


5. مدلسازی تأثیر «نُرم» در روابط بین‌الملل براساس نظریه بازی‌ها

صفحه 73-94

10.30497/pk.2014.1693

مهدی‌رضا درویش‌زاده؛ هادی آجیلی؛ اشکان کریمی دماوندی


6. سعادت در اندیشه فارابی و توماس آکوییناس

صفحه 95-114

10.30497/pk.2014.1694

حسن مجیدی