علمی - پژوهشی (سیاست اسلامی)

1. کاربرد قاعده حفظ نظام در اندیشه فقهی ـ سیاسی امام خمینی‌ (ره)

صفحه 5-39

10.30497/pk.2017.2010

ناصر جمالزاده؛ مجتبی باباخانی


2. گفتمان سلفیه علمی؛ سیاست پرهیزی و واسازی سلفیت وهابی

صفحه 41-69

10.30497/pk.2017.2011

حمداله اکوانی؛ مهدی عوض پور؛ منصور میراحمدی؛ علیرضا سمیعی اصفهانی


علمی - پژوهشی (روابط بین الملل)

3. کاربست نظریات همگرایی در طراحی مدل همگرایی منطقه‌ای در حوزه همسایگی جمهوری اسلامی ایران

صفحه 71-98

10.30497/pk.2017.2012

ابوذر گوهری مقدم؛ میثم بشیری لحاقی


4. ضعف دولت ـ ملت‌سازی در سوریه و وقوع جنگ داخلی در این کشور (2016-2011)

صفحه 99-121

10.30497/pk.2017.2013

سیدعبدالامیر نبوی؛ مریم دری


5. بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر تربیت سیاسی شهروندان (نمونه موردی شهر شیراز)

صفحه 123-150

10.30497/pk.2017.2014

عبدالمطلب عبدالله؛ ملیحه زارع


6. ژاک دریدا؛ شالوده‌شکنی و دموکراسی

صفحه 151-170

10.30497/pk.2017.2015

ساسان کرمشاهی‌؛ علیرضا آقاحسینی؛ سید جواد امام جمعه زاده؛ علی علی حسینی


7. دشواری‌های تعریف «منفعت ملی» در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

صفحه 171-195

10.30497/pk.2017.2016

محمد جواد هراتی؛ رضا سلیمانی