علمی - پژوهشی (روابط بین الملل)

1. تحول نگاه ایرانی به رژیم صهیونیستی؛ از گذشته تا حال

10.30497/pk.2009.22

مهدی آهویی


علمی - پژوهشی (مطالعات منطقه‌ای)

2. پیش‏بینی تأثیرات انقلاب اسلامی ایران بر خاورمیانه

صفحه 33-57

10.30497/pk.2009.23

ابراهیم برزگر


علمی - پژوهشی (روابط بین الملل)

3. گفتمان خاورمیانه‌ای جمهوری اسلامی ایران

صفحه 59-91

10.30497/pk.2009.24

حسن بشیر


علمی - پژوهشی (مسایل سیاسی ایران)

4. سیاست‌گذاری‌های سیاسی- حقوقی جمهوری اسلامی ایران در حفاظت از محیط زیست

صفحه 93-114

10.30497/pk.2009.25

حمید بهرامی احمدی


5. سیاست‌های جمهوری اسلامی در مدیریت تنوعات اجتماعی

صفحه 115-157

10.30497/pk.2009.26

یوسف ترابی


علمی - پژوهشی (مطالعات منطقه‌ای)

6. هلال شیعی؛ فرصت‌ها و تهدیدها برای جمهوری اسلامی ایران، اعراب و آمریکا

صفحه 152-192

10.30497/pk.2009.27

امیر محمد حاجی یوسفی


7. بررسی علل رفتار خشونت‌آمیز نیروهای اسلامی در پاکستان با تأکید بر طالبانیسم

صفحه 193-218

10.30497/pk.2009.28

حسین مسعودنیا