علمی - پژوهشی (مسایل سیاسی ایران)

1. تأثیر سرمایه اجتماعی دولت بر توسعه سیاسی از دیدگاه شهروندان تهرانی

صفحه 1-28

10.30497/pk.2019.2615

بابک ارسیا؛ احمد ساعی


2. شوروی‌هراسی و نقش آن در فرآیند سیاست خارجی پهلوی دوم

صفحه 29-54

10.30497/pk.2019.2620

ناصر جمالزاده؛ محسن رحیمی نیا


علمی - پژوهشی (علوم سیاسی از منظر ایرانی)

3. نقش طنز مطبوعاتی در آگاهی جامعه و نقد عملکرد نهادهای قدرت (مطالعه موردی: انتخابات مجالس شورای ملی در دوران پهلوی دوم)

صفحه 55-79

10.30497/pk.2019.2618

مهدی خسروی؛ علی اکبر امینی


علمی - پژوهشی (مسایل سیاسی ایران)

4. تأثیر محیط آموزشی و رسانه‌های ارتباط‌جمعی بر جامعه‌پذیری سیاسی دانشجویان دانشگاه شیراز

صفحه 81-101

10.30497/pk.2019.2623

کرامت اله راسخ؛ عاطفه قربانی؛ محمد ماهوری


علمی - پژوهشی (روابط بین الملل)

5. مطالعه تطبیقی تأثیر جهانی شدن بر شهروندان ایرانی و سوئدی

صفحه 103-124

10.30497/pk.2019.2657

رضا رحمتی


6. مطالعه تطبیقی دیپلماسی ورزش در توسعه روابط خارجی ایران و کشورهای منتخب

صفحه 125-148

10.30497/pk.2019.2619

مهدی شریعتی فیض آبادی


علمی - پژوهشی (مسایل سیاسی ایران)

7. ادراک از عدالت در مشارکت سیاسی (مطالعه موردی: منصب ریاست ‌جمهوری در جمهوری اسلامی ایران)

صفحه 149-172

10.30497/pk.2019.2610

محمود شفیعی؛ رامین مددلو


8. آسیب‌شناسی تهاجم فرهنگی در بین جوانان استان همدان

صفحه 173-194

10.30497/pk.2019.2621

صفی اله صفایی


علمی - پژوهشی (مطالعات منطقه‌ای)

9. تحلیل نظری چندپارگی هویت به مثابه بحرانی جامعه شناختی (مطالعه موردی: رژیم صهیونیستی)

صفحه 195-216

10.30497/pk.2019.2617

علی کمالی؛ علیرضا آقاحسینی؛ حسین مسعودنیا؛ امیر مسعود شهرام نیا


علمی - پژوهشی (سیاست اسلامی)

10. الگوی مذاکره در سیره‌ نبوی

صفحه 217-242

10.30497/pk.2019.2624

ابوذر گوهری مقدم؛ حامد کیانی مجاهد


11. رابطه عدالت و آزادی در حکمت سیاسی متعالیه؛ با تأکید بر آراء علامه طباطبایی

صفحه 243-270

10.30497/pk.2019.2612

محمد صادق نصرت پناه؛ محمد مهدی سیفی


علمی - پژوهشی (مطالعات منطقه‌ای)

12. تحلیل سیاست رژیم پهلوی در منطقه خلیج فارس

صفحه 271-296

10.30497/pk.2019.2614

امیرحسین وزیریان