علمی - پژوهشی (سیاست اسلامی)

1. مبانی و قلمرو احیاگری دینی امام خمینی(ره)

صفحه 5-34

10.30497/pk.2008.36

عماد افروغ


علمی - پژوهشی (مطالعات منطقه‌ای)

2. منطق و مبنای راهبردهای کلان امنیتی در خلیج فارس

صفحه 35-66

10.30497/pk.2008.37

سید جواد امام جمعه زاده؛ مجتبی تویسرکانی


3. تحلیل مقایسه‌ای انقلاب‌های مخملی با توجه به شش جمهوری شوروی سابق

صفحه 67-94

10.30497/pk.2008.38

ابراهیم حاجیانی؛ مهدی حیدری


علمی - پژوهشی (مسایل سیاسی ایران)

4. روحانیت، انقلاب مشروطه و ستیز میان سنّت و تجدّد

صفحه 95-122

10.30497/pk.2008.39

مهدی رهبری


5. پارادوکس‌های آموزش روش‌شناسی علم سیاست در ایران؛ برخی راهکارهای عمل‌گرایانه

صفحه 123-152

10.30497/pk.2008.40

کاووس سیدامامی


علمی - پژوهشی (علوم سیاسی از منظر ایرانی)

6. بررسی عوامل تأثیرگذار بر اعتماد سیاسی

صفحه 153-179

10.30497/pk.2008.41

فریبا شایگان


علمی - پژوهشی (مسایل سیاسی ایران)

7. بنیان‌‌‌‌های نظری گسست از سنت در جریان نواندیشی دینی در ایران

صفحه 181-213

10.30497/pk.2008.42

منصور میراحمدی؛ حمید سجادی